Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Thematic forums > History and Politics > Armenian Only
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 10.08.2006, 09:25   #1
Silence
 
Moonlight's Avatar
 
Join Date: 11 2004
Location: back to meta level
Posts: 3,926
Downloads: 1
Uploads: 0
Blog Entries: 3
Reputation: 202 | 3
Default [email protected] Germaniayum

нужна помощь, любая поддержка. идеально полноцельная программа от гос. учреждений армении (министерство образовании, культуры...), но это пожалуй слишком утопично. или ж НПО, любая организация, или сугубо финансовая поддержка anhat barerarneric филантропы? большая просьба использовать ваши связи

¸áÏï. ÄÇñ³Ûñ øáã³ñ»³Ý

вڲ¶ÆîàôÂÆôÜÀ ¶ºðزÜƲÚàôØ
²Üòº²ÈÀ ºô ܺðβÜ

г۳•ÇïáõÃÇõÝÁ ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ ëÏëõ»ó ѳٻٳﳵ³ñ ³í»ÉÇ áõß, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ áõñÇß áã ÙÇ »ñÏñáõÙ ã³åñ»ó ³ÛÝåÇëÇ í»ñ»Éù ÇÝãå¿ë ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ: ÚÇß»Ýù ²Ý¹é¿³ë ²ùáõÉáõÃáõëÇÝ (Andreas Akoluthus), áñÁ 1680Ã-ÇÝ È³ÛåóÇùáõÙ ÉáÛë ÁÝÍ³Û»ó ²µ¹Ç¿ÛÇ Ø³ñ•³ñ¿áõÃÇõÝÁ (Propheten Abdias), ɳïÇÝ»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõû³Ùµ »õ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñáí: ºûÑ³Ý ºû³ËÇÙ Þñû¹»ñÁ (Johann Joachim Schroeder), áõë³Ý»Éáí ѳۻñ¿Ý, 1711Ã-ÇÝ ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»ó §¶³ÝÓ ²ñ³Ù»³Ý É»½áõǦ (Thesaurus Linguae Armenacae) •ÇñùÁ. Þñû¹»ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ѳٳñ»É ѳ۳•Çïáõû³Ý ÑÇÙݳ¹ÇñÁ ²ñ»õÙï»³Ý ºõñáå³ÛáõÙ, ݳ ݳ»õ ³é³çÇÝÝ ¿ñ, áñ •Çï³Ïó»ó ѳÛáó É»½õÇ å³ïϳݻÉÇáõÃÇõÝÁ Ñݹ»õñáå³Ï³ÝÇÝ:
19-ñ¹ ¹³ñÇ ³õ³ñïÇÝ »ñ»õ³Ý »Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ³Ïݳéáõ ѳ۳•¿ïÝ»ñ, ÇÝãå¿ëÇ ¿ÇÝ Ð³Û»ÝñÇË ö»ÃñÙ³ÝÁ (Heinrich Petermann), ìÇݹÇßÙ³ÝÁ (Windischmann), ö³áõÉ ¹Á-ȳ•³ñ¹Á (Pauk de Lagarde), üñǹñÇË ØÇõÉ»ñÁ (Fridrich Mueller), üñ³Ýó ´á÷Á (Franz Bopp) »õ ³ÛÉÝ, »õ ³Ûëáõѳݹ»ñÓ Ð³ÛÝñÇË ÐÇõµßÙ³ÝÇÝ ¿ñ í»ñ³å³Ñõ³Í ³ë»Éáõ í×é³Ï³Ý ËûëùÁ. §Ð³Ûáó É»½áõÝ Ñݹ»õíñáå³Ï³ÝÇ ÇÝùÝáõñÇõÝ ×ÇõÕ ¿¦: ¿å¿ï»õ ³Ûë É»½í³µ³ÝÝ»ñÁ íÇÃ˳ñÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó»óÇÝ Ñ³Û³•Çïáõû³ÝÁ, ³Ûëáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ Ýñ³Ýù ë³Ñٳݳå÷³Ïõ»óÇÝ ÙdzÛÝ É»½áõÇ (•ñ³µ³ñÇ) ѻﳽûïáõû³Ùµ: ²Ûë ϳóáõÃÇõÝÁ ÷áËõ»ó, »ñµ ³ñ»õ»É³•¿ï ºû½¿ý سñùõ³ñïÁ (Josef Marquart) 1864-1930, áñÁ ½µ³ÕõáõÙ ¿ñ áã ÙdzÛÝ Ñ³Ûáó å³ïÙáõû³Ùµ »õ µ³Ý³ëÇñáõû³Ùµ, ³ÛÉ Ý³»õ Çñ •Çï³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏáõÃÇõÝÁ Ý»ñ¹Ý»Éáí` å³ßïå³ÝáõÙ ¿ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ïÁ: гÛáó Ý߳ݳõáñ ³Ûë µ³ñ»Ï³ÙÁ ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ñ êáõÉóÝ-²µ¹áõÉ-гÙÇ¹Ç Ñ³Û³Ñ³É³Í »õ ϳÛë»ñ³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÂáõñùdzÛÇ Ýϳïٳٵ ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝóóùáõÙ »õ Û»ïáÛ ¿É:
ijٳݳÏÇ ëÕáõû³Ý å³ï׳éáí ϳñ»ÉÇ ã¿ µáÉáñ í³ëï³Ï³õáñÝ»ñÇÝ ÙÇ ³é ÙÇ Ãõ»É, ÛÇß»Ýù ÙdzÛÝ ÙÇ ù³ÝÇëÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ûñÇݳÏ` ºû½¿ý ø³ñëÃÁ (Josef Karst) »õ Çñ ÏáÃáÕ³Ï³Ý ÏÇÉÇÏ»³Ý ѳۻñ¿ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ýñ³ ¹»é ãÑñ³ï³ñ³Ïõ³Í ÙÇçÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Áݹ³ñÓ³Ï µ³é³ñ³ÝÁ: ø³éÉ È»Ù³Ý-гáõåïÁ (Karl Lehmann-Haupt) áõëáõÙݳëÇñ³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí1898-1899 ÃÃ-ÇÝ áõÕ»õáñí»É ¿ г۳ëï³Ý, Û³ïϳå¿ë Ñ»ï³Ëáõ½»É ¿ ì³Ý ù³Õ³ùÁ »õ ßñç³Ï³ÛùÁ, Çñ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ù÷á÷»Éáí 3 ѳïáñ³Ýáó ³ß˳ïáõû³Ý Ù¿ç, áñÁ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É ¿ 1910-ÇÝ »õ 1926-ÇÝ §Ð³Û³ëï³ÝÝ »ñµ»ÙÝ »õ ³ÛÅÙ¦ (Armenien einst und jetzt) Ëáñ³•ñáí, áñï»Õ ݳ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý ³Ýñ³¹³éÝáõÙ ¿ ëáódzÉ, ïÝï»ë³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáÛóÛÇÝ ÷á÷áËáõûÇõÝÝ»ñÇÝ` áñå»ë ³ñ¹ÇõÝù 1895-1896 ÃÃ-Ç Ñ³Ûáó ½³Ý•õ³Í³ÛÇÝ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ: ÚÇß³ñÅ³Ý ¿ ݳ»õ ø³éÉ èáÃÇ (Karl Roth) ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í §Armenica¦ ѳݹ¿ëÁ, áñÁ ¹Åµ³Ëï³µ³ñ ÙdzÛÝ 2 ѳٳñ` 1926-ÇÝ »õ 1927-ÇÝ ¿ ÉáÛë ï»ë»É: Üٳݳå¿ë ϳñ× Ï»³Ýù áõÝ»ó³õ ÜÇÏáɳáõë üÇÝùÇ (Nikolaus Finck), Ú³Ïᵠسݳݹ»³ÝÇ »õ º½ÝÇÏ ¶»³Ýç»ó»³ÝÇ §Ð³Û³•Çï³Ï³Ý ѳݹ¿ëÁ¦:
ºñµ Ëûëù ¿ ³ëõáõÙ ¶»ñÙ³ÝdzÛáõ٠ѳ۳•Çïáõû³Ý Ù³ëÇÝ, åÇïÇ ß»ßïÁ ¹ñíÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý áõëáõóÙ³ÝÁ: ¿å¿ï»õ µ³½Ù³ÃÇõ •»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ áõëáõÙݳëÇñõ»É ¿ ѳÛáó É»½áõÝ, ë³Ï³ÛÝ •áÛáõÃÇõÝ ãÇ áõÝ»ó»É »õ Ý»ñϳÛáõÙë ¿É ãÏ³Û ÙÇ áñ»õ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÙµÇáÝ: ºû½¿ý سñùõ³ñïÁ ³é³çÇÝÝ ¿ñ »õ ÙdzÏÁ, áñÇÝ Û³çáÕõ»ó ÑÇÙÝ»É Çñ³Ý³Ï³Ý »õ ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ëÇñáõû³Ý ³ÙµÇáÝ: Æñ Ù³ÑÇó Û»ïáÛ, 1930-ÇÝ í»ñ³ó³õ ³Û¹ ³ÙµÇáÝÁ, ó³õûù ëñïÇ Ýñ³ »ñÏ»ñÝ ¿É ÉÇáíÇÝ ã»Ý Ññ³ï³ñ³Ïõ»É, Ýñ³ ãÑñ³ï³ñ³Ïõ³Í ӻ鳕ñ»ñÁ å³ÑõáõÙ »Ý ÐéáÙÇ §Pontifici Instituto Biblio¦-áõÙ »õ ëå³ëáõÙ »Ý Ññ³ï³ñ³Ïõ»ÉáõÝ: سñùõ³ñïÇ Û»ïÝáñ¹Á` гÝë гÛÝñÇË Þ»¹»ñÁ (Hans Heinrich Schaeder), áñÁ ջϳõ³ñáõÙ ¿ñ ³ñ»õ»É³•Çïáõû³Ý ³ÙµÇáÝÁ, ¹³ë³õ³Ý¹áõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ •ñ³µ³ñ »õ ³ÛÝ ¿É áã ϳÝáݳõáñ:
¸³ë³Ï³Ý ϳ٠•ñ³µ³ñ ѳۻñ¿Ý ¹³ë³õ³Ý¹áõÙ ¿ÇÝ ³ñ¹¿Ý гÛÝñÇË ö»Ã»ñÙ³ÝÁ (Heinrich Petermann) ´»éÉÇÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, ÜÇùáɳáõ½ üÇÝùÁ (Nikolaus Finck), سñùáõ³ñïÁ ÇÝãå»ë ݳ»õ Þ»¹»ñÁ:
¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý •ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ٠ݳ˳å³ïõáõÃÇõÝÁ ïñí³Í ¿ñ •ñ³µ³ñÇÝ, áñå¿ë Ù»é»³É É»½áõ, ѳٳñÅ»ù ɳïÇÝ»ñ¿ÝÇÝ ¢ ÑÇÝ ÛáÛÝ»ñ¿ÝÇÝ:
¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ëÇñáõû³Ý Ù»ç ѳÛáó É»½áõÝ áñå»ë ϻݹ³ÝÇ ³é³ñÏ³Û ¹Çï»Éáõ ³õ³Ý¹áõÛÃÁ Ùß³Ï»É ¢ ½³ñ•³óñ»É »Ý Ñ»Ýó Çñ»Ýù ѳۻñÁ, áñáÝóÇó ѳïϳå»ë ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ²ñï³ß¿ë ²µ»Õ»³ÝÁ, áñÁ ¹³ë³õ³Ý¹»É ¿ 1926-1945ÃÃ-ÇÝ, ëϽµáõÙ §²ñ¢»ÉÛ³Ý É»½áõÝ»ñÇ ë»ÙÇݳñáõÙ¦, áñÁ ÑÇÙÝõ»É ¿ñ 1887-ÇÝ ´ÇëÙ³ñùÇ ûñûù »õ Ýñ³ ûɳ¹ñ³Ýùáí, 1936-ÇÝ ³ÛÝ í»ñ³Ýõ³Ýõ»É ¿ §²ñï³ë³Ñٳݳ•Çï³Ï³Ý ×»Ù³ñ³Ý¦, ÇëÏ 1940-ÇÝ ÙdzÓáõÉõ»É ù³Õ³ù³•Çï³Ï³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ Ñ»ï` ϳ½Ù»Éáí ѳٳÉë³ñ³ÝÇ 8-ñ¹ ý³ÏáõÉï»ïÁ, áñÝ ¿É í»ñ³ó³õ1945-ÇÝ:
20 ï³ñÇ ¹³¹³ñÇó Ñ»ïá, 1952Ã-ÇÝ åñáý.¶ÛáõÝûñ è³ß»ÝùñáÝÁ (Guenter Reichenkron) ²ñ»¢Ùï»³Ý ´»éÉÇÝÇ Ýáñ³µ³ó ²½³ï å»ï. ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ í»ñëÏë»ó ѳۻñ¿ÝÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ: ÆÝÓ Ý³Ëáñ¹áÕÝ ¿ñ ¹áÏï. ä»ïñáë üñáõÝ绳ÝÁ` Ù³ëݳ•¿ï ³ñ¢Ùï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¢ •ñ³µ³ñÇ: ²Û¹ ųٳݳÏÇó Ç í»ñ Ñݹ»õñáå³Ï³Ý ¢ ѳٻٳï³Ï³Ý É»½õ³µ³Ýáõû³Ý ë»ÙÇݳñáõ٠ϳÝáݳõáñ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ` Áëï Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÇ •ñ³µ³ñ ϳ٠³ß˳ñѳµ³ñ, ³ñ»õ»É³- ϳ٠³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý:
§Ðݹ»õñáå³Ï³Ý É»½. ÁÝÏ»ñáõû³Ý¦ ÏÇë³Ù»³Û ï»Õ»Ï³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñå»ë ѳٻٳïáõÃÇõÝ µ»ñõ»õÙ ¿ Ñ»ï»õ»³É íÇ׳ϳ•ñáõÃÇõáõÝÁ. 2003Ã-Ç ³Ù³é³ÛÇÝ ÏÇë³Ù»³ÏáõÙ ºõñáå³ÛÇ 2 »ñÏñÝ»ñÇ 7 ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ»õ Èáë-²Ýç»ÉáëÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Çñ»Ýó ¹³ë³óáõó³ÏÝ»ñáõÙ áõÝ¿ÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý, áñáÝù ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ñݹ»õñáå³Ï³Ý »õ ѳٻٳï³Ï³Ý É»½õ³µ³Ýáõû³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ` ß³µ³Ã³Ï³Ý 1 ³Ý•³Ù »õ ÙdzÛÝ •ñ³µ³ñ: Îß³ñáõݳÏõ»±Ý ³ñ»ûù ³Û¹ ¹³ë³ËáëáõÃÇõÝÝ»ñÁ ѳçáñ¹ ÏÇë³Ù»³Ï, ¹»é»õë ѳñó³Ï³Ý ¿: ´³ó³éáõÃÇõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ ´»éÉÇÝÇ ²½³ï ѳٳÉë³ñ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ Îñ³ÏáíÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ, áñï»Õ ¹³ë³Ëûë ¿ Ý߳ݳÏõ»É Ç٠ݳËÏÇÝ ³ß˳ï³ÏÇó ¹áÏï. è³Éý-ö»ÃÁñ èÇûñÁ (Ralf-Peter Ritter), áñÁ ¹³ñÓ»É ¿ñ ´»éÉÇÝÇ ²½³ï ѳٳÉë³ñ³ÝÇ` ýÇݳÝë³Ï³Ý ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï׳ñáí ϳï³ñõ³Í Ïñ׳ïáõÙÝ»ñÇ ½áÑÁ:
Þ³ï µ³Ý ÷áËõ»ó ³Ûë í»ñçÇÝ 15 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ` ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ í»ñ³ÙdzõáñáõÙÇó »õ г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ: àÙ³Ýó á•»õáñáõÃÇõÝÁ ã³ñ¹³ñ³ó³õ, Áݹѳϳé³ÏÁ. ³Û¹ ݳѳÝçÁ »õ ϳ٠ÉñÇõ ¹³¹³ñáõÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ýϳï»É ѳۻñ¿ÝÇó •»ñٳݻñ¿Ý óñ•Ù³Ýõ³Í Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó: ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõû³Ý ûñûù, ³Û¹ »ñÏñÇ Ý߳ݳõáñ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý óñ•Ù³Ý³µ³ñ ÉáÛë ¿ÇÝ ÁÝͳÛáõ٠ͳÕϳù³Õ»ñ •ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó »õ ùݳñ»ñ•áõÃÇõÝÇó, ÿå¿ï»õ Û³×³Ë áã áõÕÕ³ÏÇ Ñ³Û»ñ¿ÝÇó, ³ÛÉ éáõë»ñ¿ÝÇó óñ•Ù³Ýõ³Í, ÇÝãå»ë ݳ»õ Ù³ëݳ•Çï³Ï³Ý •ñù»ñ` ³ñõ»ëï, ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÇõÝ, Ù³Ýñ³ÝϳñãáõÃÇõÝ »õ ³ÛÉÝ: ì»ñ³Ùdzõáñõ»Éáõó Û»ïáÛ áñ¢¿ •Çñù Ñ³Û •ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù³ëÇÝ ãÇ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É:
ì»ñëïÇÝ Ëûë»Ýù ´»éÉÇÝÇ ²½³ï ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñï»Õ ѳۻñ¿ÝÁ Çñ ÑÇÙÝÙ³Ý ûñÇó Ç í»ñ áõÝÇ ÙݳÛáõÝ ³õ³Ý¹áÛÃ: ¶»ñٳݳËûë »ñÏñÝ»ñáõÙ »õ, ѳõ³Ý³µ³ñ, ѳٳÛÝ ºõñáå³ÛáõÙ ²½³ï ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ÙdzÏÝ ¿, áñï»Õ ³ÝÁݹѳï ѳۻñ¿Ý ¿ ¹³ë³õ³Ý¹õáõÙ: Ü»ñϳ, ³Ù³é³ÛÇÝ 2006 Ïdzë³Ù»³ÏáõÙ áõÝ»Ýù ß³µ³Ã³Ï³Ý 5 ³é³ñϳݻñÇÝ ÝõÇñõ³Í 118 ųÙ` Ñ»ï»õ»³É ϳñ•áí.
³) ³ß˳ñѳµ³ñ, Áëï å³Ñ³ÝçÇ` ³ñ»õÙï³- ϳ٠³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý
µ) ³ñ»õÙï³- ϳ٠³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý. ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ` µ³é³å³ß³ñ, ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, ÑÝãÇõݳµ³ÝáõÃÇõÝ
•) •ñ³µ³ñ
¹) ѳÛáó •ñ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ. å³ïÙ³Ï³Ý å³ï׳éÝ»ñÁ »õ Ùß³ÏáÛóÛÇÝ Ñ»ï¢³ÝùÝ»ñÁ
») ÇÝãå»ë ݳ»õ øñÇëïáý øáËÇ (Christoph Koch) º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óáõ §ºÕÍ ³Õ³Ý¹áóÁ¦` å³ïٳɻ½õ³Ï³Ý Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí
ä»ïù ¿ ÝßíÇ, áñ ÿ° ³Ýó»³É ÏÇë³Ù»³ÏÇ »õ ÿ° •³ÉÇù ÓÙ»é³ÛÇÝ ÏÇë³Ù»³ÏÇ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É »õ åÇïÇ° áõÝ»Ý³Ý ³Ýõ׳ñ:
î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï áã ÙÇ •Çñù ãÇ •Ýõ»É ê»ÙÇݳñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ •ñ³¹³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù »ÝÃ³Ï³Û »Ýù ËݳÛáÕ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÇÝ, áñÁ Ý»ñϳÛáõÙë ÏÇñ³éõáõÙ ¿ ²½³ï ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ýϳïٳٵ:
àñå¿ë ¹³ë³Ëûë »õ å³ï³ë˳ݳïáõ Ï³Ý•Ý³Í »Ù »ñÏÁÝïñ³ÝùÇ ³éç»õ. Ù»ñÅ»É ³Ýõ׳ñ ¹³ë³Ëoë»ÉÁ û Û³ÝáõÝ Ñ³Û³•Çïáõû³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»É ³ß˳ï³ÝùÁ: ØÇ•áõó» ѳÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ •ñù»ñÝ áõ Ù³ÙáõÉÝ ¿É ½ûѳµ»ñõÇ ËݳÛáÕ³Ï³Ý Ó»éݳñÏÇÝ` »ÝóñÏõÇ óñÙ³Ý áõ Ù³ëݳïÙ³Ý: ê»ÙÇݳñÁ Ù»Í ã¿, ï»ÕÇ Ý»ÕáõÃÇõÝ Ï³Û, ÙÇõë µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³Û¹ ³éÇÃÇÝ »Ý ëå³ëáõÙ:
Øï³Í»Éáí ³å³•³ÛÇ Ù³ëÇÝ` Ïé³ÑáõÙ »Ù, áñ ¿É »ñµ»ù ãÇ ÉÇÝÇ, ÇÝã ³Ýó»³ÉáõÙ ¿ñ: ¶áõó» ²½³ï ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë å³ñ³•³Ý ¿ ÙÇõë ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñÇ, Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï Ñݹ»õñáå³Ï³Ý ϳ٠ѳٻٳï³Ï³Ý É»½õ³µ³Ýáõû³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ ß³µ³Ã³Ï³Ý Ù»Ï ³Ý•³Ù Ù³ïáõóõÇ •ñ³µ³ñ: ²Ûë áõ í»ñç:
¸áÏï. Â»ë³ ÐáýÙ³ÝÇ (Tessa Hofmann) û•Ýáõû³Ý ×Çã-Ûû¹õ³ÍÁ »ñ»õ³Ý»³Ý §²½•¦-áõÙ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ гÙû ä»ïñá뻳ÝÇÝÁ ö³ñÇ½Ç §Ú³é³ç¦ ûñ³Ã»ñÃáõÙ ÙݳóÇÝ ³Ý³ñÓ³•³Ýù: ´»éÉÇÝÇ ²½³ï гٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Û³•Çïáõû³Ý µ³ÅÇÝÁ ãëï³ó³õ áñ¢¿ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñáí³Ý³õáñáõÃÇõÝ:
ºñµ ËûëõáõÙ ¿ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ñ³Û³•Çï³Ï³Ý Ñ»é³ÝϳñÇ Ù³ëÇÝ, »ë å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ »Ù ÙÇ Ñ³Û³•Çï³Ï³Ý ³ÙµÇáÝ, áñï»Õ ¹³ë³õ³Ý¹õáõÙ ¿ ѳ۳•ÇïáõÃÇõÝ, ÇÝãå»ë ݳ¢ áõëáõÙݳëÇñõáõÙ »õ Ññ³ï³ñ³ÏõáõÙ ¿ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý »õ Ñݳñ³õáñÇÝ ã³÷ •Çï³Ùß³ÏáÛóÛÇÝ »ñÏ»ñ:
¶Çï³Ù³ëݳ•¿ïÝ»ñÁ ³éÏ³Û »Ý` ¹áÏï. è³Éý-ö»ÃÁñ èÇÃÁñ, øñÇëïáí øûË,èáõ¹Ç•»ñ ÞÙÇà (Ruediger Scmidt) »õ ³ÛÉÝ, áñáÝù å³ïϳÝáõÙ »Ý ѳٻٳï³Ï³Ý É»½õ³µ³Ýáõû³Ý áÉáñïÇÝ, Â»ë³ ÐáýÙ³ÝÁ, Ù³ñùáõ³ñ¹»³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ, ÙdzÓáõÉ»É ¿ •Çï³Ï³Ý »õ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Çñ ÝõÇñõ³ÍáõÃÇõÝÁ` ³ÛÝ ³å³óáõó»Éáí Çñ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í 14 •ñù»ñáí: ܳ áã ÙdzÛÝ ÙÇç³½•³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ •ï³Í ѳÛáó å³ïÙáõû³Ý »õ Ý»ñϳÛÇë ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýóáõ¹³ñÓÇ •Çï³Ï ¿, ³ÛÉ Ý³»õ ÑÙáõï Ù³ëݳ•¿ï Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ: ì»ñç³å¿ë Ùáé³óáõû³Ý ãåÇïÇ ïñõÇ Ð³Û³ëï³Ýáõ٠ɳõ å³ïñ³ëïõ³Í ѳ۳•Çï³Ï³Ý µáÉáñ Ù³ñ½»ñÇ Ù³ëݳ•¿ïÝ»ñÇÝ: àõë³ÝáÕ-áõë³ÝáÕáõÑÇÝ»ñ ¿É ³Ûë ÙÇçáóÇÝ µ³õ³Ï³Ý ϳÝ: ºõñáÙÇáõû³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ Ý»ñϳáõÙë ³åñáõÙ »Ý ßáõñç 600.000 ѳۻñ »õ ¹»é µ³½Ù³Ý³Éáõ ÙÇïáõÙáí: àõë³ÝáÕÝ»ñ »Ý •³Éáõ áã ÙdzÛÝ »õñáÙÇáõû³Ý »ñÏñÝ»ñÇó, ³ÛÉ Ý³»õ Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇó »õ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇó: Üñ³Ýù µ»ñ»Éáõ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñÇó »õ ѳٳÛÝùÝ»ñÇó »õ Ýáñ³Ýáñ Ýõ³×áõÙÝ»ñÇ ËÃ³Ý »Ý ѳݹÇë³Ý³Éáõ, ³ÛÝå¿ë áñ ѳ۳•ÇïáõÃÇõÝÁ ¶»ñÙ³ÝdzÛáõ٠ѳëÝ»Éáõ ¿ 19-ñ¹ ¹³ñ³í»ñçÇ »õ 20-ñ¹ ¹³ñ³ëϽµÇ ٳϳñ¹³ÏÇÝ:
²Ûëáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ •É˳õáñ ËݹÇñÝ ³ÛÝ ¿, ÿ á±ñ Ù»Ï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ¿ å³ïñ³ëï ÑÇÙÝ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÙµÇáÝ »õ ÇÝãáõ±, ã¿ áñ ³Ûëå¿ë Ïáãõ³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ËûëõáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, ÿ §ÇÝãÁ áñ ߳ѳµ»ñ ÉÇÝÇ, •áÛáõû³Ý Çñ³õáõÝù Ïáõݻݳۦ, ³ñ¹»±ûù áñ»õ¿ ѳٳÉë³ñ³Ý Ñ»ï³ùñùñõ³Í ¿ ѳ۳•Çïáõû³Ùµ, ÿ ë³ ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñÇ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ ¿:
ò³õáí ï»Õ»Ï³ó³Û (µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿Ç, ²ñó³Ë ¿Ç •Ý³ó»É), ÿ ¶³ñ»•ÇÝ ² ϳÃáÕÇÏáëÇ ´»éÉÇÝ Ï³ï³ñ³Í ³Ûó»Éáõû³Ý Å³Ù³Ý³Ï å³ï³ë˳ݳïáõ Û³ÝÓݳËáõÙµÁ ½É³ó»É ¿ñ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÇÝ Ù³ïݳÝᯐ ²½³ï ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Û³•Çï³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ »õ ϳ٠Ýñ³Ý ѳ۳•Çï³Ï³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõû³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙ»É: ä³ï»Ñ ³éÇà ¿ñ, ù³ÝÇ áñ •»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ å³ïñ³ëï ¿ñ Áݹ³é³ç»É áñ»õ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý Ëݹñ³ÝùÇÝ, Û³ïϳå»ë áñ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ñ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ñ³Ù³ñ Ùß³ÏáÛóÛÇÝ ³Ýë³ÑÙ³Ý ³ñÅ»ù³õáñ 600-Ç ã³÷ ӻ鳕Çñ ¢ ÑÝ¿³ïÇå •ñù»ñ, áñáÝù êáí»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë ³õ³ñ ï³ñõ»É ¿ÇÝ èáõë³ëï³Ý:
¸Åµ³Ëï³µ³ñ ³éÇÃÁ ãû•ï³•áñÍõ»ó ²½³ï ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Û³•Çï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ ¹³ë³õ³ÝáõÙÝ»ñÁ ³å³Ñáí»Éáõ »õ Áݹ³ñӳϻÉáõ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝ í³ñ»Éáõ` ѳ۳•Çï³Ï³Ý ³ÙµÇáÝÁ í»ñ³ëï»ÕÍ»Éáõ:
ÜáÛÝ íñÇåáõÙÁ ÏñÏÝõ»ó 2003-Ç ÷»ïñõ³ñÇÝ, »ñµ г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³•³Ñ èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ï³ÝóÉ»ñ ¶»ñѳñ¹ Þñ»á¹»ñÇ Ññ³õ¿ñùáí •ïÝõáõÙ ¿ñ ´»éÉÇÝáõÙ:
²Ûë ÙÇçáóÇÝ ÛáÛëáí »Ù, áñ µáÉáñë ÁÙµéÝ»É »Ýù, áñ ÙÇ Ñ³Û³•Çï³Ï³Ý ³ÙµÇáÝ áñ»õ¿ ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ ½áõï •Çï³Ï³Ý ϳéáÛó ã¿, ³ÛÉ Ý³»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳݕ³Ù³Ýù, •Çï³Ï³Ý ³éϳÛáõû³Ý ѳñó. ³ÙµÇáÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Ùß³ÏáÛÃ, ³½•, å»ïáõÃÇõÝ:
Reply With Quote
Old 10.08.2006, 09:29   #2
мрачный бородач
 
Arth-Gwyr's Avatar
 
Join Date: 09 2005
Location: Антитентура
Age: 39
Posts: 11,134
Downloads: 1
Uploads: 0
Reputation: 387 | 5
Default

same in unicode
Quote:
Դոկտ. Ժիրայր Քոչարեան

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅՈՒՄ
ԱՆՑԵԱԼԸ ԵՒ ՆԵՐԿԱՆ

Հայա•իտութիւնը Գերմանիայում սկսւեց համեմատաբար ավելի ուշ, այնուամենայնիւ ուրիշ ոչ մի երկրում չապրեց այնպիսի վերելք ինչպէս Գերմանիայում: Յիշենք Անդռէաս Աքուլութուսին (Andreas Akoluthus), որը 1680թ-ին Լայպցիքում լոյս ընծայեց Աբդիէյի Մար•արէութիւնը (Propheten Abdias), լատիներեն տառադարձութեամբ եւ քերականական բացատրութիւններով: Եօհան Եօախիմ Շրօդերը (Johann Joachim Schroeder), ուսանելով հայերէն, 1711թ-ին Ամստերդամում հրատարակեց ՙԳանձ Արամեան լեզուի՚ (Thesaurus Linguae Armenacae) •իրքը. Շրօդերին կարելի է համարել հայա•իտութեան հիմնադիրը Արեւմտեան Եւրոպայում, նա նաեւ առաջինն էր, որ •իտակցեց հայոց լեզւի պատկանելիութիւնը հնդեւրոպականին:
19-րդ դարի աւարտին երեւան եկան մի շարք ակնառու հայա•էտներ, ինչպէսի էին Հայենրիխ Փեթրմանը (Heinrich Petermann), Վինդիշմանը (Windischmann), Փաուլ դը-Լա•արդը (Pauk de Lagarde), Ֆրիդրիխ Միւլերը (Fridrich Mueller), Ֆրանց Բոփը (Franz Bopp) եւ այլն, եւ այսուհանդերձ Հայնրիխ Հիւբշմանին էր վերապահւած ասելու վճռական խօսքը. ՙՀայոց լեզուն հնդեւվրոպականի ինքնուրիւն ճիւղ է՚: Թէպէտեւ այս լեզվաբանները վիթխարի ծառայութիւն մատուցեցին հայա•իտութեանը, այսուամենայնիւ նրանք սահմանապփակւեցին միայն լեզուի (•րաբարի) հետազօտութեամբ: Այս կացութիւնը փոխւեց, երբ արեւելա•էտ Եօզէֆ Մարքւարտը (Josef Marquart) 1864-1930, որը զբաղւում էր ոչ միայն հայոց պատմութեամբ եւ բանասիրութեամբ, այլ նաեւ իր •իտական հեղինակութիւնը ներդնելով` պաշտպանում էր հայ ժողովրդի իրաւունքները եւ դատը: Հայոց նշանաւոր այս բարեկամը դատապարտում էր Սուլթան-Աբդուլ-Համիդի հայահալած եւ կայսերական Գերմանիայի վարած քաղաքականութիւնը Թուրքիայի նկատմամբ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում եւ յետոյ էլ:
Ժամանակի սղութեան պատճառով կարելի չէ բոլոր վաստակաւորներին մի առ մի թւել, յիշենք միայն մի քանիսի անունները, օրինակ` Եօզէֆ Քարսթը (Josef Karst) եւ իր կոթողական կիլիկեան հայերէնի պատմական քերականութիւնը եւ նրա դեռ չհրատարակւած միջին հայերէնի ընդարձակ բառարանը: Քառլ Լեման-Հաուպտը (Karl Lehmann-Haupt) ուսումնասիրական նպատակով1898-1899 թթ-ին ուղեւորվել է Հայաստան, յատկապէս հետախուզել է Վան քաղաքը եւ շրջակայքը, իր տպաւորութիւնները ամփոփելով 3 հատորանոց աշխատութեան մէջ, որը հրատարակւել է 1910-ին եւ 1926-ին ՙՀայաստանն երբեմն եւ այժմ՚ (Armenien einst und jetzt) խորա•րով, որտեղ նա մանրամասնօրէն անրադառնում է սոցիալ, տնտեսական եւ մշակոյթային փոփոխութեիւններին` որպես արդիւնք 1895-1896 թթ-ի հայոց զան•ւածային կոտորածների: Յիշարժան է նաեւ Քառլ Ռոթի (Karl Roth) կողմից հրատարակւած ՙArmenica՚ հանդէսը, որը դժբախտաբար միայն 2 համար` 1926-ին եւ 1927-ին է լոյս տեսել: Նմանապէս կարճ կեանք ունեցաւ Նիկոլաուս Ֆինքի (Nikolaus Finck), Յակոբ Մանանդեանի եւ Եզնիկ Գեանջեցեանի ՙՀայա•իտական հանդէսը՚:
Երբ խօսք է ասւում Գերմանիայում հայա•իտութեան մասին, պիտի շեշտը դրվի համալսարանական ուսուցմանը: Թէպէտեւ բազմաթիւ •երմանական համալսարաններում ուսումնասիրւել է հայոց լեզուն, սակայն •ոյութիւն չի ունեցել եւ ներկայումս էլ չկայ մի որեւէ հայկական ամբիոն: Եօզէֆ Մարքւարտը առաջինն էր եւ միակը, որին յաջողւեց հիմնել իրանական եւ հայկական բանասիրութեան ամբիոն: Իր մահից յետոյ, 1930-ին վերացաւ այդ ամբիոնը, ցաւօք սրտի նրա երկերն էլ լիովին չեն հրատարակւել, նրա չհրատարակւած ձեռա•րերը պահւում են Հռոմի ՙPontifici Instituto Biblio՚-ում եւ սպասում են հրատարակւելուն: Մարքւարտի յետնորդը` Հանս Հայնրիխ Շեդերը (Hans Heinrich Schaeder), որը ղեկաւարում էր արեւելա•իտութեան ամբիոնը, դասաւանդում էր միայն •րաբար եւ այն էլ ոչ կանոնաւոր:
Դասական կամ •րաբար հայերէն դասաւանդում էին արդէն Հայնրիխ Փեթերմանը (Heinrich Petermann) Բեռլինի համալսարանում, Նիքոլաուզ Ֆինքը (Nikolaus Finck), Մարքուարտը ինչպես նաեւ Շեդերը:
Գերմանական բանասիրական •իտութիւններում նախապատւութիւնը տրված էր •րաբարին, որպէս մեռեալ լեզու, համարժեք լատիներէնին ¢ հին յոյներէնին:
Գերմանական բանասիրութեան մեջ հայոց լեզուն որպես կենդանի առարկայ դիտելու աւանդույթը մշակել ¢ զար•ացրել են հենց իրենք հայերը, որոնցից հատկապես աչքի է ընկնում Արտաշէս Աբեղեանը, որը դասաւանդել է 1926-1945թթ-ին, սկզբում ՙԱր¢ելյան լեզուների սեմինարում՚, որը հիմնւել էր 1887-ին Բիսմարքի օրօք եւ նրա թելադրանքով, 1936-ին այն վերանւանւել է ՙԱրտասահմանա•իտական ճեմարան՚, իսկ 1940-ին միաձուլւել քաղաքա•իտական ճեմարանի հետ` կազմելով համալսարանի 8-րդ ֆակուլտետը, որն էլ վերացաւ1945-ին:
20 տարի դադարից հետո, 1952թ-ին պրոֆ.Գյունթեր Ռաշենքրոնը (Guenter Reichenkron) Արե¢մտեան Բեռլինի նորաբաց Ազատ պետ. համալսարանում վերսկսեց հայերէնի դասավանդումը: Ինձ նախորդողն էր դոկտ. Պետրոս Ֆրունջեանը` մասնա•էտ ար¢մտահայերէնի ¢ •րաբարի: Այդ ժամանակից ի վեր հնդեւրոպական ¢ համեմատական լեզւաբանութեան սեմինարում կանոնաւոր տեղի են ունենում դասախօսութիւններ` ըստ մասնակիցների պահանջի •րաբար կամ աշխարհաբար, արեւելա- կամ արեւմտահայերէն:
ՙՀնդեւրոպական լեզ. ընկերութեան՚ կիսամեայ տեղեկատուի համաձայն որպես համեմատութիւն բերւեւմ է հետեւեալ վիճակա•րութիւունը. 2003թ-ի ամառային կիսամեակում Եւրոպայի 2 երկրների 7 համալսարաններ, ինչպես նաեւ Լոս-Անջելոսի համալսարանը իրենց դասացուցակներում ունէին հայերէն, որոնք տեղի են ունենում հնդեւրոպական եւ համեմատական լեզւաբանութեան շրջանակում` շաբաթական 1 ան•ամ եւ միայն •րաբար: Կշարունակւե±ն արեօք այդ դասախոսութիւնները հաջորդ կիսամեակ, դեռեւս հարցական է: Բացառութիւն են կազմում Բեռլինի Ազատ համալսարանը, ինչպես նաեւ Կրակովի համալսարանը, որտեղ դասախօս է նշանակւել իմ նախկին աշխատակից դոկտ. Ռալֆ-Փեթըր Ռիթերը (Ralf-Peter Ritter), որը դարձել էր Բեռլինի Ազատ համալսարանի` ֆինանսական դժւարութիւնների պատճարով կատարւած կրճատումների զոհը:
Շատ բան փոխւեց այս վերջին 15 տարիների ընթացքում` Գերմանիայի վերամիաւորումից եւ Հայաստանի անկախութիւնից յետոյ: Ոմանց ո•եւորութիւնը չարդարացաւ, ընդհակառակը. այդ նահանջը եւ կամ լրիւ դադարումը կարելի է նկատել հայերէնից •երմաներէն թար•մանւած հրատարակութիւններից: Գերմանական Դեմոկրատական Հանրապետութեան օրօք, այդ երկրի նշանաւոր հրատարակչութիւնները տարեկան թար•մանաբար լոյս էին ընծայում ծաղկաքաղեր •րականութիւնից եւ քնարեր•ութիւնից, թէպէտեւ յաճախ ոչ ուղղակի հայերէնից, այլ ռուսերէնից թար•մանւած, ինչպես նաեւ մասնա•իտական •րքեր` արւեստ, ճարտարապետութիւն, մանրանկարչութիւն եւ այլն: Վերամիաւորւելուց յետոյ որ¢է •իրք հայ •րականութեան մասին չի հրատարակւել:
Վերստին խօսենք Բեռլինի Ազատ համալսարանի մասին, որտեղ հայերէնը իր հիմնման օրից ի վեր ունի մնայուն աւանդոյթ: Գերմանախօս երկրներում եւ, հաւանաբար, համայն Եւրոպայում Ազատ համալսարանը միակն է, որտեղ անընդհատ հայերէն է դասաւանդւում: Ներկա, ամառային 2006 կիասամեակում ունենք շաբաթական 5 առարկաներին նւիրւած 118 ժամ` հետեւեալ կար•ով.
ա) աշխարհաբար, ըստ պահանջի` արեւմտա- կամ արեւելահայերէն
բ) արեւմտա- կամ արեւելահայերէն. նմանութիւններն ու տարբերութիւնները` բառապաշար, քերականութիւն, հնչիւնաբանութիւն
•) •րաբար
դ) հայոց •րերի ստեղծումը. պատմական պատճառները եւ մշակոյթային հետ¢անքները
ե) ինչպես նաեւ Քրիստոֆ Քոխի (Christoph Koch) Եզնիկ Կողբացու ՙԵղծ աղանդոցը՚` պատմալեզւական մեկնաբանութիւններով
Պետք է նշվի, որ թէ° անցեալ կիսամեակի եւ թէ° •ալիք ձմեռային կիսամեակի դասախօսութիւնները տեղի են ունեցել եւ պիտի° ունենան անւճար:
Տարիներ շարունակ ոչ մի •իրք չի •նւել Սեմինարի հայկական բաժնի •րադարանի համար: Մենք ենթակայ ենք խնայողական միջոցառումին, որը ներկայումս կիրառւում է Ազատ համալսարանի նկատմամբ:
Որպէս դասախօս եւ պատասխանատու կան•նած եմ երկընտրանքի առջեւ. մերժել անւճար դասախoսելը թե յանուն հայա•իտութեան աւանդոյթին շարունակել աշխատանքը: Մի•ուցե հայկական բաժնի •րքերն ու մամուլն էլ զօհաբերւի խնայողական ձեռնարկին` ենթարկւի ցրման ու մասնատման: Սեմինարը մեծ չէ, տեղի նեղութիւն կայ, միւս բաժիններն այդ առիթին են սպասում:
Մտածելով ապա•այի մասին` կռահում եմ, որ էլ երբեք չի լինի, ինչ անցեալում էր: Գուցե Ազատ համալսարանում, ինչպես պարա•ան է միւս համալսարանների, ժամանակ առ ժամանակ հնդեւրոպական կամ համեմատական լեզւաբանութեան շրջանակում շաբաթական մեկ ան•ամ մատուցւի •րաբար: Այս ու վերջ:
Դոկտ. Թեսա Հոֆմանի (Tessa Hofmann) օ•նութեան ճիչ-յօդւածը երեւանեան ՙԱզ•՚-ում, ինչպէս նաեւ Համօ Պետրոսեանինը Փարիզի ՙՅառաջ՚ օրաթերթում մնացին անարձա•անք: Բեռլինի Ազատ Համալսարանի հայա•իտութեան բաժինը չստացաւ որ¢է տնտեսական հովանաւորութիւն:
Երբ խօսւում է Գերմանիայի հայա•իտական հեռանկարի մասին, ես պատկերացնում եմ մի հայա•իտական ամբիոն, որտեղ դասաւանդւում է հայա•իտութիւն, ինչպես նա¢ ուսումնասիրւում եւ հրատարակւում է բանասիրական եւ հնարաւորին չափ •իտամշակոյթային երկեր:
Գիտամասնա•էտները առկայ են` դոկտ. Ռալֆ-Փեթըր Ռիթըր, Քրիստով Քօխ,Ռուդի•եր Շմիթ (Ruediger Scmidt) եւ այլն, որոնք պատկանում են համեմատական լեզւաբանութեան ոլորտին, Թեսա Հոֆմանը, մարքուարդեան աւանդոյթին հաւատարիմ, միաձուլել է •իտական եւ մարդասիրական իր նւիրւածութիւնը` այն ապացուցելով իր մինչեւ այժմ հրատարակւած 14 •րքերով: Նա ոչ միայն միջազ•ային ճանաչում •տած հայոց պատմութեան եւ ներկայիս քաղաքական անցուդարձի •իտակ է, այլ նաեւ հմուտ մասնա•էտ հայ մշակոյթի: Վերջապէս մոռացութեան չպիտի տրւի Հայաստանում լաւ պատրաստւած հայա•իտական բոլոր մարզերի մասնա•էտներին: Ուսանող-ուսանողուհիներ էլ այս միջոցին բաւական կան: Եւրոմիութեան երկրներում ներկաումս ապրում են շուրջ 600.000 հայեր եւ դեռ բազմանալու միտումով: Ուսանողներ են •ալու ոչ միայն եւրոմիութեան երկրներից, այլ նաեւ Մերձաւոր Արեւելքից եւ այլ երկրներից: Նրանք բերելու են տեղեկութիւն իրենց երկրներից եւ համայնքներից եւ նորանոր նւաճումների խթան են հանդիսանալու, այնպէս որ հայա•իտութիւնը Գերմանիայում հասնելու է 19-րդ դարավերջի եւ 20-րդ դարասկզբի մակարդակին:
Այսուամենայնիւ •լխաւոր խնդիրն այն է, թէ ո±ր մեկ համալսարանն է պատրաստ հիմնել հայկական ամբիոն եւ ինչու±, չէ որ այսպէս կոչւած շուկայական պայմաններում խօսւում է այն մասին, թէ ՙինչը որ շահաբեր լինի, •ոյութեան իրաւունք կունենայ՚, արդե±օք որեւէ համալսարան հետաքրքրւած է հայա•իտութեամբ, թէ սա միայն հայերի ցանկութիւնն է:
Ցաւով տեղեկացայ (բացակայում էի, Արցախ էի •նացել), թէ Գարե•ին Ա կաթողիկոսի Բեռլին կատարած այցելութեան ժամանակ պատասխանատու յանձնախումբը զլացել էր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին մատնանշել Ազատ համալսարանի հայա•իտական բաժինը եւ կամ նրան հայա•իտական ամբիոնի անհրաժեշտութեան մասին պատմել: Պատեհ առիթ էր, քանի որ •երմանական կողմը պատրաստ էր ընդառաջել որեւէ հայկական խնդրանքին, յատկապես որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը վերադարձնում էր Գերմանիայի համար մշակոյթային անսահման արժեքաւոր 600-ի չափ ձեռա•իր ¢ հնէատիպ •րքեր, որոնք Սովետների կողմից որպես աւար տարւել էին Ռուսաստան:
Դժբախտաբար առիթը չօ•տա•ործւեց Ազատ համալսարանի հայա•իտական բաժնի դասաւանումները ապահովելու եւ ընդարձակելու, ինչպէս նաեւ բանակցութիւն վարելու` հայա•իտական ամբիոնը վերաստեղծելու:
Նոյն վրիպումը կրկնւեց 2003-ի փետրւարին, երբ Հայաստանի նախա•ահ Ռոբերտ Քոչարեանը Գերմանիայի կանցլեր Գերհարդ Շրեոդերի հրաւէրքով •տնւում էր Բեռլինում:
Այս միջոցին յոյսով եմ, որ բոլորս ըմբռնել ենք, որ մի հայա•իտական ամբիոն որեւէ համալսարանում զուտ •իտական կառոյց չէ, այլ նաեւ քաղաքական հան•ամանք, •իտական առկայութեան հարց. ամբիոնը ներկայացնում է մշակոյթ, ազ•, պետութիւն:
Reply With Quote
Old 10.08.2006, 09:36   #3
Silence
 
Moonlight's Avatar
 
Join Date: 11 2004
Location: back to meta level
Posts: 3,926
Downloads: 1
Uploads: 0
Blog Entries: 3
Reputation: 202 | 3
Default

Quote:
Originally Posted by Arth-Gwyr View Post
same in unicode
пасиб, друг
Reply With Quote
Old 04.01.2019, 18:07   #4
Дошкольник
 
Join Date: 06 2018
Location: thzfsdhdty
Age: 34
Posts: 134
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

Nhà cấp 4 đẹp mới xây vào ở ngay, gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 WC
Diện tích 4.6m x 22m
Diện tích công nhận là 72.2m
Có vị trí tại đường TL41, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TpHCM. Với khu hiện hữu dân cư
Giá ra đi nhanh 3 tỷ 250 triệu ( Hoa hồng cho anh em môi giới 30 triệu )
Liên hệ chính chủ cô Hồng 0848 685 584
Reply With Quote
Old 05.01.2019, 12:56   #5
Дошкольник
 
Join Date: 06 2018
Location: thzfsdhdty
Age: 34
Posts: 134
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

Nhà cấp 4 đẹp mới xây vào ở ngay, gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 WC
Diện tích 4.6m x 22m
Diện tích công nhận là 72.2m
Có vị trí tại đường TL41, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TpHCM. Với khu hiện hữu dân cư
Giá ra đi nhanh 3 tỷ 250 triệu ( Hoa hồng cho anh em môi giới 30 triệu )
Liên hệ chính chủ cô Hồng 0848 685 584
Reply With Quote
Old 06.01.2019, 14:30   #6
Дошкольник
 
Join Date: 06 2018
Location: thzfsdhdty
Age: 34
Posts: 134
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

Bán website diaocdanang24h.com

Tuổi đời tên miền diaocdanang24h.com 06-2015 đến nay ( 3 năm )

Do có tuổi đời khá lâu nên thích hợp cho các bạn làm SEO hoặc phát triển thương hiệu công ty

Bao gồm: tên miền + website đang hoạt động ổn định + hosting pro 5GB không giới hạn băng thông. Tất cả còn thời hạn 1 năm

Thanh toán xong sẽ dc chuyển giao admin web trong 5 phút, đổi thông tin chính chủ sở hữu tên miền của bạn, và cung cấp mã key để đổi nhà quản lý tên miền khác ( qua pavietnam, qua matbao ... ) nếu bạn cần

Giá: 5,900,000 đ ( năm triệu chín trăm ngàn đồng ) ( không trả giá )

Tài khoản thanh toán: thietkewebchuyen.com/phuong-thuc-thanh-toan.html

Thông tin thêm liên hệ:
0934 150 770 Zalo – 0978 106 552 Zalo – hohoanganh20588 @gmail.com –ThietKeWebChuyen.Com

Chỉ 200đ/tin -> 100k dc 500 tin, 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Hoàng Mr )

1. Quy trình làm việc
-> Bạn gửi nội dung cần đăng cho chúng tôi qua: Zalo/ Viber 0934 150 770 / Zallo 0978 106 552 / Email [email protected]


-> Nội dung bao gồm thông tin bạn muốn rao quảng cáo: nội dung giới thiệu, hình ảnh, link sản phẩm, thông tin liên hệ của bạn ... cố gắng sắp xếp nội dung đăng cho dễ nhìn dễ đọc trước khi gửi qua chúng tôi, hoặc nếu thông tin cần đăng chưa đầy đủ thì chúng tôi sẽ soạn lại dùm bạn


-> Chọn gói rao vặt bên dưới và chuyển khoản thanh toán trước vào tài khoản của ThietKeWebChuyen.Com:

Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 1600.205.230.224 ( chi nhánh Sài Gòn)
.
DongABank- Chi nhánh Tp.HCM
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 010.956.4403
.
Vietcombank-Chi Nhánh Tp.HCM
Chủ tk: Hồ Hòang Anh
Số tk: 007.1000.957.266.
.
( Nội dung chuyển tiền chỉ cần ghi số điện thoại hoặc tên web )


-> Tin sẽ đăng và bạn sẽ nhận được file báo cáo tương ứng với thời gian ghi trên gói đăng tin bạn chọn. DANH SÁCH WEBSITE ĐĂNG TIN LÀ DANH SÁCH CHÚNG TÔI CÓ SẴN, KHÔNG NHẬN ĐĂNG THEO WEBSITE YÊU CẦU BÊN NGOÀI CỦA QUÝ KHÁCH


Chi phí: 200đ/tin, tương ứng

Gói 1: 1000 tin giá 200,000đ, gửi báo cáo sau 1 ngày

Gói 2: 2500 tin giá 500,000đ, gửi báo cáo sau 2-3 ngày

Gói 3: 5000 tin giá 1,000,000đ, gửi báo cáo sau 5-7 ngày, tặng miện phí thêm 500 tin

Gói 4: 15.000 tin giá 3,000,000đ, gửi báo cáo sau 15-17 ngày, tặng miễn phí thêm 2,000 tin

Liên hệ: ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588 @ gmail .com
2-3 ngà

Last edited by thzfsdhdty; 06.01.2019 at 14:30.
Reply With Quote
Old 07.01.2019, 04:54   #7
Дошкольник
 
Join Date: 06 2018
Location: thzfsdhdty
Age: 34
Posts: 134
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu cầu trọn gói từ 1,8 triệu, tặng hosting không giới hạn băng thông + tên miền quốc tế 1 năm, bảo hành trọn đời

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
1 LIÊN HỆ -> goo. gl/ucRf1B
Để gửi mẫu báo giá, hoặc chọn mẫu tại ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi sẽ liên hệ lại thu thập các thông tin đầy đủ và báo giá

LƯU Ý BẠN CẦN THAM KHẢO CÁC MẪU WEB TRƯỚC RỒI HÃY TRAO ĐỔI ĐỂ GIAO DỊCH DC NHANH CHÓNG VÀ BẠN CŨNG HIỂU HƠN VỀ TRANG WEB BẠN SẮP LÀM


2 Chuyển khoản thanh toán, hoặc thu tiền tận nơi tại TpHCM. Website được thiết kế hoàn thiện. Trong link này có đầy đủ mọi thông tin gói web/ khuyến mãi/ thông tin hỗ trợ/ tài khoản ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, bảo hành vĩnh viễn.

CÁC LOẠI WEBSITE CHÚNG TÔI THIẾT KẾ:
Web bán hàng/ thời trang/ mỹ phẩm/ nước hoa / website áo cưới, sự kiện / du lịch, khách sạn / làm đẹp, spa / Website tin tức, giáo dục / web giới thiệu công ty/ giới thiệu dịch vụ / Mẫu Website nội thất / Mẫu Website ẩm thực / Mẫu Website nha khoa / Mẫu Website ô tô xe
GIÁ TRỌN GÓI: 1,8 triệu ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% ) ( Hóa đơn + hợp đồng cty + 20% )

KHUYẾN MÃI KHỦNG:
- Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
- Tặng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( lúc thanh toán web bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB, hoặc 190k để lên gói 3GB, hoặc 290k để lên gói 5GB, chỉ áp dụng bù lúc thanh toán làm web )
- Tặng 2,000 tin rao vặt quảng cáo trị giá 600,000 đ- Bào hành vĩnh viễn trong suốt thời gian còn sử dụng web, khắc phục lỗi out web ( nếu có ) ngay trong ngày ( 24h ), khắc phục lỗi phát sinh khác ( nếu có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH NĂNG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

HỖ TRỢ NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 07:47.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.