Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Thematic forums > History and Politics
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 16.02.2006, 07:08   #1
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 39
Posts: 7,015
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default Rambuye :)

vonc vor te Rsner' Hayastan' caxel en uzum Iranin

Qoch' hele trela banakcutyunneiric


ndhanrapes es verjers mer hayerin dzela trnel' , fubolic, lernadahukayin mrcumneric, LX harci kargavorman banakcutyunneric

P.S. Daxal es chem xaxum
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 08:12   #2
Доктор
 
Джанлука's Avatar
 
Join Date: 07 2004
Location: Moscow
Age: 41
Posts: 1,764
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 52 | 3
Default Re: Rambuye :)

Миат источник асек баци адрбеджанаканиц вортех граца, вор Кочаряны трела. Ес чем хасканум, эс туркеры блдцнум ен ми ханки, байц хайеры хиен эти кркнум у тарацум?
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 08:16   #3
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 36
Posts: 8,246
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 792 | 5
Default Re: Rambuye :)

Quote:
Originally Posted by Джанлука
Миат источник асек баци адрбеджанаканиц вортех граца, вор Кочаряны трела. Ес чем хасканум, эс туркеры блдцнум ен ми ханки, байц хайеры хиен эти кркнум у тарацум?
hamadzayn em.
turqakan qaghaqakanutyuna da. himanakanum nerqin ogtagorcman hamar, mekel evropacinerin u amerikacinerin hamozelu hamar vor <teseq xaghagh banakcutyunnery arden tupikum en, isk hayery paxnum en, menq el stipvac paterazmov enq mer harcery lucelu> <tuyl ktaq>?
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 10:19   #4
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 39
Posts: 7,015
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default Re: Rambuye :)

www.hzh.am
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 10:38   #5
Доктор
 
Джанлука's Avatar
 
Join Date: 07 2004
Location: Moscow
Age: 41
Posts: 1,764
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 52 | 3
Default Re: Rambuye :)

Я же просил: воч адрбеджанакан!

erexa
Ми хат, хндрум ем, бараци аса инча ыте грвац. Йес ч гта.
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 11:02   #6
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 39
Posts: 7,015
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default Re: Rambuye :)

erekva hamarum nayi axpers
de gites yes HZH in chem havanum, harc' dranum chi, uxxaki kardum em aynpes inchpes haykakan shat ayl terter analiz anelu hamar bavakanachap nyut unenalu hamar

hima amen inch el kareli e asel, orinak vor adrbejanakan e, chgitem es mek' turq e, na adrbejanci e, sa arab e

konkret ays temayov yerevi postics el haskacaq(zpitneric drvac) vor yes humorayin em grel voch te vorpes CHSTVAC LUR.
__________________
Ախպեր դու էմիգրացիան տուրիզմի հետ մի խառնի...

http://moskull.livejournal.com/
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 11:22   #7
Доктор
 
Джанлука's Avatar
 
Join Date: 07 2004
Location: Moscow
Age: 41
Posts: 1,764
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 52 | 3
Default Re: Rambuye :)

Ну им хамар сенца. Ка Новруз Мамедови хайтарарутюны, вортех на асум э вор Кочаряны треля, ка Вардан Осканяни хайтарарутюны, вортех на асум э, вор да абсурд э (принципи, мардик 2 ор ыте нстелен. Ес чем теснум патчарнер пахчелю хамар. Инкы просто кара аси - хамадзайн чем, дзер дзери тан у пака!). Хима ете ХЖ-и хамар Мамедови хоскеры аснаваниен - йес эль аселю бан ч унем.

ПС: Хуморнель, гитес, верчи верчо лрджи ен тали. Конкрет эс депкум мер хамар минус кльни.
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 11:35   #8
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 39
Posts: 7,015
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default Re: Rambuye :)

ÐРݳ˳·³ÑÇ Ù³ÙÉá ËáëÝ³Ï ìÇÏïáñ êáÕáÙáÝÛ³ÝÁ »ñ»Ï í»ñç³å»ë å³ñ½³µ³Ý»É ¿ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇó ÑÝãáÕ ³ÛÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, û èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÁ Éù»É ¿ è³ÙµáõÛ»Ç µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ÏÇë³ï ÃáÕÝ»Éáí` í»ñ³¹³ñÓ»É ºñ»õ³Ý: Àëï êáÕáÙáÝÛ³ÝÇ` ÷»ïñí³ñÇ 11-ÇÝ, »ñµ ѳëϳݳÉÇ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÛÉ»õë ã»Ý ϳñáÕ ³ñ¹ÛáõÝù ï³É, èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÝ ³é³ç³ñÏ»É ¿ ³Ù÷á÷»É ѳݹÇåáõÙÁ: ²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ ¹ñí»É ¿ ùÝݳñÏÙ³Ý »õ ÁݹáõÝí»É û° ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñÇ »õ û° ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: §Ü³Ë³·³ÑÁ µ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ Çñ ųٳݳÏÁ, ³Ýï»ÕÇ ³ÛÝ ãÇ í³ïÝáõÙ »õ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÙÇï³óÇ³Ý ³ÝÉáõñç µ³Ý ¿ ѳٳñáõÙ¦,- ³ëáõÙ ¿ ìÇÏïáñ êáÕáÙáÝÛ³ÝÁ:


codirovka poxelu zahla chka nerox eli, copy ara mi tex font dir Arial AM xosqi u karda.
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 12:25   #9
Доктор
 
Джанлука's Avatar
 
Join Date: 07 2004
Location: Moscow
Age: 41
Posts: 1,764
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 52 | 3
Default Re: Rambuye :)

Кочарянин - риспект!!! Жаманакы танк гнахателов дрец квеаркутяны у прц! Пасторен им асацов эхав эли, байц "трнелы" - да вообще уриш операица. (Ес ира техы вообще чеи эта, чиштн асац)
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 12:33   #10
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 39
Posts: 7,015
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default Re: Rambuye :)

ba tesnum es axpers?
du qo tesaketn unes yes im
Reply With Quote
Old 16.02.2006, 13:43   #11
Banned
 
Forever Child's Avatar
 
Join Date: 10 2001
Location: ...осень колибри
Age: 38
Posts: 7,487
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default Re: Rambuye :)

Quote:
Originally Posted by erexa
ÐРݳ˳·³ÑÇ Ù³ÙÉá ËáëÝ³Ï ìÇÏïáñ êáÕáÙáÝÛ³ÝÁ »ñ»Ï í»ñç³å»ë å³ñ½³µ³Ý»É ¿ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇó ÑÝãáÕ ³ÛÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, û èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÁ Éù»É ¿ è³ÙµáõÛ»Ç µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ÏÇë³ï ÃáÕÝ»Éáí` í»ñ³¹³ñÓ»É ºñ»õ³Ý: Àëï êáÕáÙáÝÛ³ÝÇ` ÷»ïñí³ñÇ 11-ÇÝ, »ñµ ѳëϳݳÉÇ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÛÉ»õë ã»Ý ϳñáÕ ³ñ¹ÛáõÝù ï³É, èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÝ ³é³ç³ñÏ»É ¿ ³Ù÷á÷»É ѳݹÇåáõÙÁ: ²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ ¹ñí»É ¿ ùÝݳñÏÙ³Ý »õ ÁݹáõÝí»É û° ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñÇ »õ û° ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: §Ü³Ë³·³ÑÁ µ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ Çñ ųٳݳÏÁ, ³Ýï»ÕÇ ³ÛÝ ãÇ í³ïÝáõÙ »õ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÙÇï³óÇ³Ý ³ÝÉáõñç µ³Ý ¿ ѳٳñáõÙ¦,- ³ëáõÙ ¿ ìÇÏïáñ êáÕáÙáÝÛ³ÝÁ:


codirovka poxelu zahla chka nerox eli, copy ara mi tex font dir Arial AM xosqi u karda.
ՀՀ նախագահի մամլո խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը երեկ վերջապես պարզաբանել է ադրբեջանական կողմից հնչող այն մեղադրանքները, թե Ռոբերտ Քոչարյանը լքել է Ռամբույեի բանակցությունները եւ կիսատ թողնելով` վերադարձել Երեւան: Ըստ Սողոմոնյանի` փետրվարի 11-ին, երբ հասկանալի է դարձել, որ բանակցությունները այլեւս չեն կարող արդյունք տալ, Ռոբերտ Քոչարյանն առաջարկել է ամփոփել հանդիպումը: Առաջարկությունը դրվել է քննարկման եւ ընդունվել թե° համանախագահների եւ թե° Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից: ՙՆախագահը բարձր է գնահատում իր ժամանակը, անտեղի այն չի վատնում եւ բանակցությունների իմիտացիան անլուրջ բան է համարում՚,- ասում է Վիկտոր Սողոմոնյանը:
Reply With Quote
Old 21.02.2006, 10:28   #12
Младенец
 
Join Date: 02 2006
Location: Yerevan
Age: 33
Posts: 13
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default Re: Rambuye :)

Segodnya , v Arminfo bilo takoe soobshenie ,yakobi, v xode peregovorov Putina v Baku - rech' poydet i ob uregulirovanii Nagorno-Karabaxskogo konflikta .Po dannim je gazeti "Vremya novostey" Azerbaydjan ojidaet podderjki ot Moskvi. I vnov' i vnov' nash strategicheskiy partner budet lavirovat' v arealax svoix istinnix vigod.
Reply With Quote
Old 21.02.2006, 13:20   #13
нимфузория
 
nimf.net's Avatar
 
Join Date: 11 2005
Location: я вернусь....
Posts: 7,112
Downloads: 0
Uploads: 0
Blog Entries: 1
Reputation: 952 | 5
Default Re: Rambuye :)

Международные эксперты неудачу в Рамбуйе расценивают ,прежде всего,как свидетельство неготовности азербайджанского руководства к какому-либо разрешению конфликта вообще.Заявление Алиева о том,что Карабах и через 100 лет не получит независимости вызвало удивление даже у посредников,поскольку вошло в прямое противоречие с принципами,вокруг которых проходит так называемый "Пражский процесс", с принципами,которые были согласованы и с азербайджанской стороной.

На стол в ходе переговоров президентов в Рамбуйе был положен документ, в котором было сказано, что армянская сторона выводит свои войска из пяти районов вокруг НКР,открываются все коммуникации,налаживается экономическое сотрудничество,вводятся миротворческие силы,начинается процесс возвращения беженцев ,при этом Кельбаджар и Лачин остаются под контролем армянской стороны до проведения референдума по окончательному определению статуса Нагорного Карабаха.


Однако именно азербайджанская сторона отказалась от предложенного соглашения,выдвигая условие,чтобы арм.войска были выведены из Кельбаджарского р-на до определения сроков референдума.Т.е. именно дополнительные условия азерб.стороны сорвали возможное соглашение.
Reply With Quote
Old 21.02.2006, 13:25   #14
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 39
Posts: 7,015
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default Re: Rambuye :)

informqaciayi axbyur' kareli e ?
Reply With Quote
Old 21.02.2006, 15:43   #15
Moderator
 
Mono's Avatar
 
Join Date: 10 2001
Location: Yerevan
Posts: 5,466
Downloads: 1
Uploads: 0
Blog Entries: 1
Reputation: 110 | 5
Default Re: Rambuye :)

мелкотемье
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 14:17.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.