Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Entertainment > Literary nook
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 07.03.2006, 07:23   #1
Младенец
 
Join Date: 03 2006
Location: here
Posts: 4
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default Africa

...î³ñûñÇÝ³Ï Ù³ñ¹ եë,
¹áõ
եñբեù ãեë ÑÇßáõÙ ùá եñ³½ÝեñÁ...
Գ³ñëdz سñÏեë
ê
եÝÛ³ÏáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ù³ÛÉ ³Ûëáõ³ÛÝ ÏáÕÙ ³ÝեÉáõó áõ ÇÝã áñ ³ÝѳÛï ϳ٠Ùáé³óí³Í ï³ù³ñÛáõÝ óեÕեñÇ å³ñ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÝեñÁ ÏñÏÝûñÇݳÏեÉáõ ³ÝѳçáÕ ÷áñÓեñÇó Ó³ÝÓñ³ó³Í, ϳÝգեÙ ³éÝáõÙ ÙÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ áõ Ùï³ÍáõÙ, áñ ùե½ ãեÙ ëÇñáõÙ: ÆëÏ ÙÇ ÷áùñ ³Ýó ëÏëáõÙ ե٠ϳëϳÍեÉ, áñ եñբ¨¿ ëÇñեÉ եÙ, áñáíÑեï¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ãեÙ ùե½ Ïեݹ³Ý³óÝեÉáõ: îñ³Ù³¹ñí³Í ãե٠ϳÝãեÉáõ å³ïÏեñ¹ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ýë ɳբÇñÇÝÃÝեñÇó áõ ïñ³Ù³¹ñí³Í ãե٠ѳí³ï³Éáõ, áñ ¹áõ ϳë, ù³ÝÇ áñ ÙÇ ³Ýգ³Ù ³ñ¹եÝ եÕեÉ եë: ºë ¹³í³×³ÝáõÙ եÙ ÇÝÓ... Ñեïá ùե½, áñáíÑեï¨ ÇÝÓ áõ ùե½ ëïÇó å³ßïå³ÝեÉáõ ³ÛÉ ÙÇçáó ãեÙ գïÝáõÙ: ÆëÏ գáõóեեë ëïáõÙ եÙ, եñե Ùï³ÍáõÙ եÙ, Ãե ÷áñÓáõÙ եÙ å³ßïå³ÝեÉ Ùե½ ëïÇó...
¸áõ å³ñ½³å
եë ÑáñÇÝí³Íù ¿Çñ, ÇÝãåեë ³ÙեÝ ÇÝã ÑáñÇÝí³Íù ¿ ³Ûë ³ß˳ñÑáõÙ: ÆÙ Ýí³½ եñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ÍÝáõݹÁ, ÃեñÇ ÙÇ ëïեÕͳեáñÍáõÃÛáõÝ, ³Õáï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÙÇ Ùßáõßáï եñ³½³Ýù, áñÝ ³Û¹åեë ¿É ÓáõÉíեó ÙßáõßáõÙ...
²÷ëáë, áñ ÷ßñí
եó å³ïÏեñ¹ ѳÛեÉáõÙ, ã¿ áñ ¹áõ ÙÇ å³Ñ Çñ³Ï³Ý ¿Çñ áõ Ïեݹ³ÝÇ, ÇëÏ եë ùե½ ׳ݳãեÉ ¿Ç ó³íեóÝեÉáõ ³ëïÇ×³Ý Í³Ýáà ÑáïÇó, ÅåÇïÇó... ÑÇÙ³ ³ñ¹եÝ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý Ñեùdzà Ãí³óáÕ Ñ³Û³óùÇó...
Գáõóե å³ï׳éÁ Ó³ÛÝǹ ϳ٠³ßݳݳÛÇÝ û¹Ç ëó÷եóÝáÕ ë³éÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, Ùեñ ÙÇç¨ եÕ³Í ³ÝѳëϳݳÉÇ Ñեé³íáñáõÃÛáõÝÁ, եÇÝáõ ϳ٠եñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ, բ³Ûó եë ëÏáõÙ եÙ Ùáé³Ý³É ùá ³ýñÇÏÛ³Ý ³ñ¨áí ÝեñÍÍí³Í ÅåÇïÁ, ùá Ñեé³íáñ Ùßáõßáï ѳ۳óùÁ, ùá ͳÝáà ÑáïÁ, եë Ùáé³ÝáõÙ եÙ ùե½.... áõ å³ïÏեñ¹ ù³Ý¹íáõÙ áõ ÓáõÉíáõÙ ¿ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý áõ ųٳݳÏÇ Ùեç, ÇÝãåեë ѳ½³ñ³íáñ գáõÛݽեáõÛÝ ÑáõÉáõÝùÝեñ, áñ ѳí³ùեÉ áõ բեñեÉ ¿Ç Ñեé³íáñ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÇóë....ÐáõÉáõÝùÝեñÇ Ñեï óñíáõÙ եÝ ²ýñÇϳÝ, ÑեùdzÃÁ, Ññ³ßùÁ, ËáñÑñ¹³Ýß³ÝÝեñÝ áõ եñեեù Çñ³ñ ãÙáé³Ý³Éáõ ËáëïáõÙÝեñÁ, ÇëÏ Ùեñ ÅåÇïÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÝÇñ³Ï³Ý ÙÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, áñ ϳñ¹³óեÉ եÙ եñùáõ٠ϳ٠ïեëեÉ ÇÝãáñ ß³ï ïå³íáñÇã ÏÇÝáÝϳñáõÙ....
²÷ëáë, ß³ï ³÷ëáë, áñ ³ñÃݳݳÉáõó Ñ
եïá ÙեÝù Ñ³×³Ë Ùáé³ÝáõÙ եÝù Ùեñ եñ³½ÝեñÁ...

Last edited by Reckon_; 07.03.2006 at 08:22.
Reply With Quote
Old 07.03.2006, 07:32   #2
МИРная
 
PartiZankA's Avatar
 
Join Date: 10 2004
Location: Кукуево...
Age: 45
Posts: 6,599
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 331 | 4
Default Re: Africa

народ, учим африканский
Reply With Quote
Old 07.03.2006, 07:40   #3
Младенец
 
Join Date: 03 2006
Location: here
Posts: 4
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default Re: Africa

Quote:
Originally Posted by PartiZankA
народ, учим африканский
xaxa sorry, originally it was Armenian
Reply With Quote
Old 07.03.2006, 08:15   #4
Честный Кот
 
Reckon_'s Avatar
 
Join Date: 04 2004
Location: Yerevan
Age: 42
Posts: 1,844
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 165 | 3
Default Re: Africa

Народ, просто текст был в Win-кодировке. Пришлось его конвертнуть KDWin-om и вернуть на место "потерянные" буквы գ, ե, բ.

Автор, работай в UNICOD-e.

Last edited by Reckon_; 07.03.2006 at 08:38.
Reply With Quote
Old 07.03.2006, 10:05   #5
Младенец
 
Join Date: 03 2006
Location: here
Posts: 4
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default Re: Africa

Bol'shoe spasibo !!

Quote:
Originally Posted by Reckon_
Народ, просто текст был в Win-кодировке. Пришлось его конвертнуть KDWin-om и вернуть на место "потерянные" буквы գ, ե, բ.

Автор, работай в UNICOD-e.
Reply With Quote
Old 07.03.2006, 16:23   #6
Кашмарег...
 
Jane's Avatar
 
Join Date: 01 2006
Location: paradise on earth...
Posts: 10,625
Downloads: 4
Uploads: 0
Blog Entries: 2
Reputation: 945 | 10
Default Re: Africa

а где Африка???
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 01:21.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.