Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (http://forum.armkb.com/)
-   Sell and Purchase (http://forum.armkb.com/sell-purchase/)
-   -   Թումանյանի վրա Բնակարան (http://forum.armkb.com/sell-purchase/16398-1337-1400-1410-1396-1377-1398-1397-1377-1398-1387-1406-1408-1377-1330-1398-1377-1391-1377-1408-1377-1398-a.html)

Xman 29.03.2005 16:01

Թումանյանի վրա Բնակարան
 
դե կառոչե 36000$ -ա նաչալնին:
52.3 սմՔառակուսի, 1-սենյակ, 13-ի 10-րդում:

Վոր ծախվի լավ կլնի :crackup:
յեսլի չտո,ձեն հանեք :devil:


All times are GMT. The time now is 01:54.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.