Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Technical sections > Telecommunications
Register

View Poll Results: Ваш интернет провайдер
Xter.net 32 25.81%
Netsys 11 8.87%
Web 27 21.77%
Arminco 23 18.55%
Armencell 2 1.61%
Dolphin 1 0.81%
AATV 1 0.81%
Cornet 7 5.65%
Hash 0 0%
Infotech 0 0%
Stalker 0 0%
Собственная тарелка 7 5.65%
Другой 13 10.48%
Voters: 124. You may not vote on this poll

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 18.08.2006, 05:34   #61
Скромный ученый
 
Professor's Avatar
 
Join Date: 06 2006
Location: В мягком удобном кресле...
Age: 46
Posts: 7,375
Downloads: 20
Uploads: 3
Reputation: 1086 | 6
Default

Quote:
Originally Posted by Gates View Post
Professor, a eto uzhe vashi problemy. Lichno ja ne pokinu svoju rodinu, svoj gorod, ja zdes' rodilsja ja zdes' zhivu i rabotaju(chasto vo blago Erevana, totzhe samyj optikovolokonnyj kabel provozhu) zdes' i umru, no snachala pomugu kom'juterizirovat' vsju Armeniju
Ой! На глазах слезы, правая рука прижата к сердцу, ноги на ширине плеч... (раз уж , то обижаться за сарказм не будете, я так понимаю). Из туалета доносится патриотическая песня "Здесь я родился, здесь вырос..."
Герб Армении увит оптиковолоконным кабелем... на флаге реет эмблема AMD... В церквях напутствуют прихожан со словами "Во имя Норберта и Линуса и двоичного кода - Enter!"...
Reply With Quote
Old 18.08.2006, 06:10   #62
Splendid
 
AvDav's Avatar
 
Join Date: 07 2004
Location: My own world
Age: 37
Posts: 3,494
Downloads: 22
Uploads: 0
Reputation: 228 | 3
Default

Армения и так компьюторизирована, в селах, даже в Мехри открывают инет-клубы и т.д., в каждой школе свой комп. класс, этим занимается конкретная организация и работы все уже вроде закончены. Тока вот не пониамю на кой им компьютер если дальше МС Ворда и т.п. ничему не учат ... навероное чтоб выглядеть современно в глазах миривой общественности. Это как в 16-й серии Ну Погоди когда волк дает бабе-яге шариковую ручку ...
Reply With Quote
Old 18.08.2006, 06:52   #63
Moderator
 
Gates's Avatar
 
Join Date: 02 2002
Location: Armenia
Age: 38
Posts: 5,226
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 262 | 5
Default

Professor, sarkazm ne umesten, a pro tualet tak voobshe mogu i mordu na bit' za takie slova.
Ja patriot, i vmesto togo ctob jazykom trepat' chto u nas vsjo xrenovo(xotja znaju eto), ja dejstvitel'no chto-to delaju chtob bylo luchshe.

AvDav, nam eshjo dolgo kopjuterizirovat'sja prijdjotsja.
Reply With Quote
Old 18.08.2006, 07:11   #64
Скромный ученый
 
Professor's Avatar
 
Join Date: 06 2006
Location: В мягком удобном кресле...
Age: 46
Posts: 7,375
Downloads: 20
Uploads: 3
Reputation: 1086 | 6
Default

Quote:
Originally Posted by Gates View Post
Professor, sarkazm ne umesten, a pro tualet tak voobshe mogu i mordu na bit' za takie slova.
Это не ко мне обращаться надо, цитата-то из анекдота... Неужели обиделся?! А про морду, конечно же, неприятно слышать - чего же Вы так, а?
Quote:
Originally Posted by Gates View Post
Ja patriot, i vmesto togo ctob jazykom trepat' chto u nas vsjo xrenovo(xotja znaju eto), ja dejstvitel'no chto-to delaju chtob bylo luchshe.
Мммаааааляааадець
Reply With Quote
Old 18.08.2006, 07:43   #65
Moderator
 
Gates's Avatar
 
Join Date: 02 2002
Location: Armenia
Age: 38
Posts: 5,226
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 262 | 5
Default

Профессор, "мне за державу обидно", по этому и "про морду" упамянул


И выражения типа "Мммаааааляааадець" тоже не уместны, так как я говорю абсалютно серьёзно и сарказм не уместен!

Stop Offtop!!!
Reply With Quote
Old 18.08.2006, 07:48   #66
Moderator
 
acid's Avatar
 
Join Date: 09 2001
Location: South Korea, Gumi
Posts: 7,699
Downloads: 102
Uploads: 34
Blog Entries: 16
Reputation: 561 | 6
Default

Здесь имеет место быть оффтоп!
Reply With Quote
Old 18.08.2006, 07:50   #67
Скромный ученый
 
Professor's Avatar
 
Join Date: 06 2006
Location: В мягком удобном кресле...
Age: 46
Posts: 7,375
Downloads: 20
Uploads: 3
Reputation: 1086 | 6
Default

Quote:
Originally Posted by Gates View Post
Профессор, "мне за державу обидно", по этому и "про морду" упамянул


И выражения типа "Мммаааааляааадець" тоже не уместны, так как я говорю абсалютно серьёзно и сарказм не уместен!

Stop Offtop!!!
Сарказм у нас в крови, оффтоп - в лимфе
Reply With Quote
Old 18.08.2006, 09:47   #68
Инвестор
 
Join Date: 03 2006
Location: /dev/random
Age: 28
Posts: 96
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: -2 | 0
Default

Не знаю, но в отношении WLAN, у нас все нормально, даже скажу хорошо.
2 Gates: Арт, поможешь мне телефон подключить к Xcomp овскому WIFI?)
Reply With Quote
Old 21.08.2006, 05:35   #69
*****
 
Michael's Avatar
 
Join Date: 03 2003
Location: Yerevan
Posts: 314
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 9 | 0
Default

Vor arit e asem.

Xter.net - i [email protected] mi angam shpotvel em vertcrel em
u @nkel em [email protected]
Voch en a poxem(alarum em), voch en e togem

Ete sut chasem 20 angam u avel zangel em & xndrel vor gone enpes anen
vor sits ereva. Chgitem iranq inch piti anen vor mjus angam irantc hostingic ogtvm

Bajc irantc spasarkman bajnic shat goh em.
__________________
Men's eyes were made to look, and let them gaze.
Reply With Quote
Old 29.08.2007, 12:43   #70
Младенец
 
Join Date: 06 2007
Location: Yerevan
Posts: 25
Downloads: 4
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default RadioNet

Âàñ ïðèâåòñòâóåò áåñïðîâîäíîé èíòåðíåò-ïðîâàéäåð “ÑÎÔÒËÈÍÊ” (RadioNet)


ÑÅÐÂÈÑÛ
  • Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà â ñåòü Èíòåðíåò ïîñðåäñòâîì ðàäèîñåòè (ïðåéñêóðàíò ïðèëàãàåòñÿ)
Ïîëüçóÿñü óñëóãîé äîñòóïà â ñåòü Èíòåðíåò, ïðåäîñòàâëÿåìîé êîìïàíèåé “ÑÎÔÒËÈÍÊ”, íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðåáûâàíèÿ Âû ñìîæåòå ïîäêëþ÷èòüñÿ çà ñ÷èòàííûå äíè. “ÑÎÔÒËÈÍÊ” ïðèìåíÿåò òåõíîëîãèþ áåñïðîâîäíîãî äîñòóïà ê ñåòè RadioNet. Íàøà êîìïàíèÿ èñïîëüçóåò âûñîêîñêîðîñòíûå PreWi-MAX ñòàíöèè, ðàáîòàþùèå â 5GHz ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé êà÷åñòâåííîé è äîñòóïíîé ñâÿçè.

2. Ïðîåêòèðîâàíèå, îðãàíèçàöèÿ è îáñëóæèâàíèå êîðïîðàòèâíûõ ñåòåé(öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ, èñõîäÿ îò êîëè÷åñòâà òî÷åê ïîäêëþ÷åíèÿ, îáúåìà è ñêîðîñòè ïåðåäàâàåìîé èíôîðìàöèè)
Åñëè Âàøà îðãàíèçàöèÿ â Åðåâàíå è ïðèëåãàþùèõ ðàéîíàõ èìååò íåñêîëüêî ôèëèàëîâ è ó Âàñ ñòîèò çàäà÷à ñîçäàíèÿ åäèíîé ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ ìåæäó ýòèìè ôèëèàëàìè, íàøà êîìïàíèÿ çà êîðîòêèé ñðîê îáúåäèíèò Âàøè ôèëèàëû â åäèíóþ ñåòü ïåðåäà÷è äàííûõ ïîñðåäñòâîì âûñîêîñêîðîñòíîé ñåòè RadioNet.
Tel: 54 73 24
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 11:07.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.