Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Thematic forums > History and Politics
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 28.09.2004, 14:42   #1
Moderator
 
Mono's Avatar
 
Join Date: 10 2001
Location: Yerevan
Posts: 5,466
Blog Entries: 1
Downloads: 1
Uploads: 0
Reputation: 110 | 5
Default ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ - թիվ 7 (16), 2004
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հրանտ Տեր-Աբրահամյան

«ժողովուրդն ընդունում է օտար մշակույթն ապազգայնանալով,
Ցեղը ՝ ազգայնացնում Է իր ընդունածը»:
Գ. Նժդեհ


Հայկական ինքնության կարեւոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ընդունելով արտաքին ծագում ունեցող գաղափարներ, նա ի զորու է եղել ազգայնացնել, ստեղծագործաբար մարսել ու կիրառել դրանք: Համամարդկայինը եւ ազգայինը միշտ հաջող կերպով զուգակցվել են մեր ինքնության մեջ: Եվ արտաքին արժեքները ստեղծագործաբար ընդունելու այս հատկությունը եղել է մեր կենսունակության հիմքերից մեկը, որի շնորհիվ նաեւ գոյատեւել Ենք դարերի ընթացքում: Հակառակ ուղին՝ մեկուսանալը, ինքնամփոփվելը, արտաքին աշխարհի նկատմամբ փակ լինելը, խորթ է եղել հայկականությանը:
Մյուս էական առանձնահատկությունը, որը հատուկ է մեզ, պետա-կանության բացակայության ընթացքում ազգային եւ հասարակական բարձր ինքնակազմակերպվածության հանգամանքն է, որը եւս դարերի մեր կենսունակության կարեւոր գործոններից է եղել: Այս առանձնա-հատկությունը շաղկապված է աշխարհիկի նկատմամբ հոգեւորի գե-րակայության սկզբունքի հետ: Դեռեւս 450-ական թվականների պայքա-րի ժամանակ ձեւակերպված այս սկզբունքը, որով աշխարհիկ վերնա-խավը չի կարող հոգեւոր աշխարհի նկատմամբ տարածել իր իշխանու-թյունը, արյունով հաստատվեց Ավարայրի ճակատամարտում՝ դառնա-լով խորհրդանիշ հետագա սերունդների համար, որի գաղտնիքը հենց իր համամարդկային խորհրդի մեջ էր:
Պետականության բացակայության պայմաններում, բացի եկեղեցա-կան կազմակերպությունից, ժողովրդական ինքնակազմակերպման շատ յուրահատուկ ձեւ էր գյուղական համայնքը, որը հայերի մեջ ամենաուժեղն էր շրջակա գրեթե բոլոր ժողովուրդների համեմատությամբ: Չնայած 20-րդ դարի ընթացքում գյուղական համայնքը էապես տուժեց, սակայն դրա հոգեբանական ազդեցությունը մնաց ազգային վարքի եւ ինքնակազմակերպման ձեւերի վրա՝ թերեւս ավելի ենթագիտակցական մակար-դակով:
Ազգային-հասարակական ինքնակազմակերպման հուժկու դրսեւո-րումների օրինակներ մենք տեսնում ենք նաեւ 20-րդ դարի ընթացքում: Եկեղեցական գույքը բռնագրավելու ցարական կառավարության որոշման դեմ 1903 թվականի պայքարը աննախադեպ էր իր կազմակերպվածության աստիճանով, արդյունավետությամբ ու համազգային բնույթով, ինչի մա-սին նշում են նաեւ ոչ հայ հեղինակները, մի փոքր ժողովուրդ անհնազան-ության զանգվածային եւ երկարատեւ գործողություն կարողացավ կազ-մակերպել հզոր կայսրության դեմ: Վերջապես, ամենաբարձր աստիճանի հասարակական ինքնակազմակերպման օրինակ է 1988-ի շարժումը:
Այսպիսով, ակտիվ հասարակությունը, հասարակության իքնակառա-վարման գաղափարը, դրա ինքնակազմակերպման բարձր ձեւերը, հան-րության ազգային համախմբումը ոչ միայն հայոց պատմության բնորոշ գծերից են, այլեւ՝ մեր կենսունակության եւ արտաքին մարտահրավեր-ներին դիմակայելու գլխավոր գործոններից:
Թեեւ ակտիվ հասարակության գաղափարը խորթ չէ հայ հասարա-կությանը, սակայն այսօր Արեւմուտքից բերված «քաղաքացիական հասա-րակության» գաղափարը պարունակում է նորամուծություններ՝ ազգային ավանդույթի նկատմամբ, որոնք պետք է ստեղծագործաբար յուրացվեն, ազգայնացվեն: Այդ գործընթացը ներառում է նաեւ այդ նորամուծություն-ների վերամեկնաբանումը:
Իրականում «քաղաքացիական հասարակություն» հասկացողութ-յունը բավականին տարբեր կերպ է մեկնաբանվել մտածողների կողմից, ինչպես եւ շատ հասկացողություններ, որոնք բնորոշ են նոր ժամանակ-ների գաղափարախոսական համակարգերին՝ ժողովրդավարություն, սո-ցիալական արդարություն, անհատի ազատություն եւ այլն: Եթե ւսնգլո-սաքսոնյան մտածողները ավելի շատ հակված էին քաղաքացիական հասարակությունը մեկնաբանել որպես ատոմար անհատների շահերի բախման դաշտ, որը կարգավորվում է միայն այդ անհատների էգոիստա-կան շահերի սահմանափակումներով, ապա մայրցամաքային Եվրոպայի մտածողները ավելի շատ փորձում էին տեսնել հասարակության օրգա-նական միասնության ասպեկտները, համախմբվածության ներուժը, հան-րային ինքնակազմակերպման եւ ինքնակառավարման մեխանիզմները:
Հայոց պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ մեր դեպքում ակտիվ հասարակությունը, հասարակական ինքնակազմակերպման բարձր ձեւերը առաջին հերթին նշանակում են համախմբվածության, վտանգնե-րին եւ մարտահրավերներին ազգի եւ հասարակության պատասխանի ձեւեր, բազմազանության վրա հիմնված միասնություն:
Իհարկե, քաղաքացիական հասարակության գաղափարի տարածման պատրվակով՝ հզոր պետությունները նաեւ հաստատում են իրենց պե-տական եւ աշխարհաքաղաքական շահերը, բայց նույն նպատակներով նրանց կողմից քարոզվել եւ քարոզվում են ժողովրդավարության, սոցիա-լական արդարության, ազգային-ազատագրական պայքարի եւ այլ գաղա-փարներ, ինչը չի ենթադրում, թե այդ բոլոր հասկացողությունները ինքնին վատն են: Մենք աշխարհի հետ պետք է խոսենք «աշխարհի լեզվով» եւ օգտագործենք բառակապակցությունները մեր շահերից ելնելով:
Այսպիսով, քաղաքացիական հասարակության գաղափարը միանգա-մայն մեկնաբանելի եւ մարսելի է մեր ազգային ավանդույթի տեսանկյու-նից, միայն թե հարկ է այն ոչ թե կուրորեն ընդօրինակել, այլ ստեղծագոր-ծաբար ազգայնացնել եւ դարձնել խաղաքարտ սեփական խաղի շրջա-նակներում: Այս առումով, խնդիր է դառնում ազգային հասարակության ձեւավորումը, որը կարելի է ձեւակերպել որպես քաղաքացիական հասա-րակության ազգայնացում:
Արդյունավետ գործող ազգային հասարակության պայմաններում, հանդես գալով տարբեր գաղափարախոսական եւ քաղաքական դիրքե-րից, ազգային եւ հասարակական բոլոր կառույցները պետք է միասնական լինեն առանցքային մի քանի արժեքների շուրջ, որոնք են Հայաստանի եւ հայության շահը, պետության ինքնիշխանությունը, ընդհանուրի շահի գե-րակայությունը խմբային եւ անհատական շահերի նկատմամբ:
Այսպիսի համաձայնություն, խոսքերի մակարդակով, մեզանում կարծես թե կա, սակայն հոգեվիճակ եւ իրականություն դառնալուց այն հեռու է:
Վերջում եւս մի խնդրի մասին:
Ինչպես տեսանք, պետականության բացակայության պայմաններում՝ ակտիվ հասարակությունը բնորոշ է եղել հայերիս համար: Այսօր առկա է հայոց պետականություն, եւ հարց է ծագում՝ արդյո՞ք ուժեղ պետության անհրաժեշտությունը ենթադրում է թույլ, պասիվ հասարակություն, թե՞ ուժեղ ներուժ կարող է ունենալ այն պետությունը, որը հիմնվում է ակտիվ, իքնուրույն հասարակության վրա:
Մեզանում ակտիվ եւ ինքնավար հասարակության գոյության անհրա-ժեշտությունը առավել քան արդարացված է: Արտաքին մշտական վտանգի պայմաններում գոյատեւող Հայոց պետությունը պետք է հենվի ակտիվ հասարակության վրա, քանզի լուրջ վտանգների պահերին մեզանում միշտ էլ ստեղծագործական եւ կազմա-կերպական ունակություններով օժտված ակտիվ տարրերն են որոշիչ դեր խաղացել: Նաեւ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը չի կարող արտաքին թշնա-մու հետ մրցակցությունում՝ հենվել նյութական ռեսուրսների, քանակա-կան ցուցանիշների վրա. հետեւաբար պետք է հենվել մարդկային որակի, հոգեբանական եւ մտավոր ներուժի վրա, ինչը եւս պահանջում է հասա-րակության ակտիվ վիճակ:
Այլապես մենք շեղված կլինենք մեր ավանդական ուղուց եւ չենք դիմանա տարածաշրջանային ու համաշխարհային մրցակցությանը:
Այս առումով պետք է ավելացնել նաեւ, որ մրցակցությանը դիմանալու եւ հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունեն բարդ կառուցվածք ունեցող հա-սարակությունները, որոնք ներքուստ միասնական լինելով, այնուամենայ-նիվ, հիմնված են բազմազանության եւ ենթահամակարգերի ինքնավարու-թյան վրա: Այս տիպի համակարգերը, այդ թվում եւ պետական համակար-գերը, ավելի ճկուն են, քան պարզ եւ կենտրոնացված կոշտ համակար-գերը, իրենց թվացյալ «ուժով» հանդերձ:
__________________
---------------
Արատտայի ու Խալդեյի հովանավոր .
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 15:09   #2
VIP Роджер
 
darrel's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Yereven
Age: 54
Posts: 4,462
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 10 | 4
Default

Даешь сильное гражданское общество!
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 15:30   #3
Moderator
 
Mono's Avatar
 
Join Date: 10 2001
Location: Yerevan
Posts: 5,466
Blog Entries: 1
Downloads: 1
Uploads: 0
Reputation: 110 | 5
Default

Нет я против ГО я за НГО то есть Национальное Гражданское Общество или еще лучше НО !!!!!
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 19:43   #4
VIP Роджер
 
darrel's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Yereven
Age: 54
Posts: 4,462
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 10 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by Mono
Нет я против ГО я за НГО то есть Национальное Гражданское Общество или еще лучше НО !!!!!
Моно, ты меня разочаровываешь Хотя я всегда подозревал, что ты неравнодушен к национал-социализму ... призрак бордит по Европе, призрак ...
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 19:52   #5
Moderator
 
Mono's Avatar
 
Join Date: 10 2001
Location: Yerevan
Posts: 5,466
Blog Entries: 1
Downloads: 1
Uploads: 0
Reputation: 110 | 5
Default

Quote:
Моно, ты меня разочаровываешь Хотя я всегда подозревал, что ты неравнодушен к национал-социализму ...
Это нехорошие дяди вас пугают национал-социализмом... Даррел оглянись вокруг ... Тут скорее дева Мария спустится с небес и Христ будет делать серфинг на Севане нежели будет национал-социализм в Армении..

Хахаха. Хотел бы я видеть национал-социализм в исполнении Армян.

Нет даррел если говорить честно я за возврат к Военно - Феодальной системе организации жизни. Но чтобы была общая жреческая Каста над всем этими Феодалами.

Такая Армения реальна. !! И она будет развиватся !!! Теократическое Государство как в Иране !!!
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 20:45   #6
VIP Роджер
 
darrel's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Yereven
Age: 54
Posts: 4,462
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 10 | 4
Default

Quote:
Originally Posted by Mono
Это нехорошие дяди вас пугают национал-социализмом... Даррел оглянись вокруг ... Тут скорее дева Мария спустится с небес и Христ будет делать серфинг на Севане нежели будет национал-социализм в Армении..

Хахаха. Хотел бы я видеть национал-социализм в исполнении Армян.

Нет даррел если говорить честно я за возврат к Военно - Феодальной системе организации жизни. Но чтобы была общая жреческая Каста над всем этими Феодалами.

Такая Армения реальна. !! И она будет развиватся !!! Теократическое Государство как в Иране !!!
Моно, историю вспять повернуть невозможно. Вон, шах иранский попробовал и ... ну, ты знаешь, что там получилось.
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 20:50   #7
Moderator
 
Mono's Avatar
 
Join Date: 10 2001
Location: Yerevan
Posts: 5,466
Blog Entries: 1
Downloads: 1
Uploads: 0
Reputation: 110 | 5
Default

Quote:
Моно, историю вспять повернуть невозможно.
В истории все можно и возможно ! История есть цикл а не линия.
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 20:54   #8
Banned
 
Joshua12's Avatar
 
Join Date: 11 2003
Location: GroundZero
Age: 45
Posts: 999
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

Quote:
Originally Posted by Mono
Но чтобы была общая жреческая Каста над всем этими Феодалами.
Как интересно...
Я пришлю проект моего Храма.
В центре должен бить родник.
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 20:56   #9
Banned
 
Joshua12's Avatar
 
Join Date: 11 2003
Location: GroundZero
Age: 45
Posts: 999
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

А если меня еще и слушаться иногда будут, то вообще врата открою.
Reply With Quote
Old 28.09.2004, 20:58   #10
Banned
 
Joshua12's Avatar
 
Join Date: 11 2003
Location: GroundZero
Age: 45
Posts: 999
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

Господин Андерсен,

Решено, будете пророком. Когда хотите услышать откровение божье?
Reply With Quote
Old 29.09.2004, 03:58   #11
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 42
Posts: 7,016
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default

Quote:
Originally Posted by Mono

Нет даррел если говорить честно я за возврат к Военно - Феодальной системе организации жизни. Но чтобы была общая жреческая Каста над всем этими Феодалами.
Aveli lav chi lini strkatirakan hamakarg? Orinak kareli e nman hamakarg porcel kirarel hayastanum. De skzbi hamar el karcum em du vorpes ideolog khamadzaynves struk linel. De shat che mi 20 tarov. Im struk' che Mono, asenq Artur Baxdasaryani kam Shmavon Shmavonyani. Sa arden aynqan el eakan che.

Quote:
Originally Posted by Mono
Такая Армения реальна. !! И она будет развиватся !!! Теократическое Государство как в Иране !!!
Inchpes Irann e che zarganum? Eli paytels ekav. Mono kyanqums qani angam u qani Irani qaxaqnerum es eyxel? Yes gone 3 angam yexel em ed KOV yerkrum u shpvel em banvoric minchev proffesor dasakarg nerkayacnox mardkanc het.

Ay SYSTEM i qnnadat, gna mi hat asenq Sarbandan u aprir mi 5 amis. Karox e cndvac qez het beren, kam ndhanrapes het chberen.

Yes qo post er' kardalu skzbic el kaskacum ei vor du tan' poqrik gorg unes vor' mashvel e orakan 5 angam cnknerid qsvelov, bayc hima hamozvac em.

Nerkayums Hayastanum kam Hayastanic durs Nzdehi anun' talis, cexakronutyunic, Etnosi pahpanumic xosum em miayn Musulman hayer'. Vahe Avetyan' dzez var orinak. Xexch Nzdeh' dagaxi mech shur ekav hastat.

E Robi tagavor darnaluc inch lav ban petq er spasel?

Turq' saxis uzelu er turq sarqi...
__________________
Ախպեր դու էմիգրացիան տուրիզմի հետ մի խառնի...

http://moskull.livejournal.com/
Reply With Quote
Old 29.09.2004, 05:23   #12
Banned
 
Joshua12's Avatar
 
Join Date: 11 2003
Location: GroundZero
Age: 45
Posts: 999
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

То: VaheX,

Вы что газет не читаете и телевидение не смотрите?
В Армении победят фашисты. У них есть какие-то кассеты и снимки про членов президентской администрации, правительствa и депутатов и которые открыто объявил что они добьются реализации своих планов. А так как Арийцы – единственная идеологически подкованная партия, то уверяю вас они постепенно так окрепнут, что мало не покажется. Правда в результате этого Шестой Флот США может причалить к портам Поти и Батуми, но кто об этом думает.

Вчера по РТР передача была про то как Русский Буденный все предвидел во второй мировой войне, как святой носился по фронту, а собака Мехлист угробил Русских солдат в Крыму. Указывалось на то как НКВД не любило Русского Буденного. А за неделю до этого по каналу культура шла передача про то, что 60% состава НКВД были Евреями. Правда ведущий рассказал душераздирающую историю про то, как Еврейские старцы пришли к Троцкому просить остановить разрушение и разграбление синагог и про то как Троцкий всех их послал куда подальше ибо он был революционером и что большевики не знают слово национальность. Не знаю поверил ли в это смотревший передачу черносотенец, но в душе у него остался один осадок: 60 % НКВД были Евреями. Опять Русские не виноваты за разгильдяйство и неорганизованность. Это все жиды оказывается затравили дорогого Буденного, этого гения военной мысли который двинул конницу против танков в результате чего Ленинград оказался в окружении.

Как вы заметили, времена меняются. Идет вторая волна. И Арийское общество Армении манипулируется из вне [так кажется, если я не прав прошу прощения]. Как в руки какой-то Арийской партии могли попасть такая съемка? Это означает, что правительство не контролирует спец службы, т.е. наше государство весьма нестабильно, и есть угроза военного переворота. Если кое-кому удастся найти ретивого генерала в нашей Армии то правительству и коалиции кранты.

Дело плохо. И главное никто из правительства не выступает с опровержением! Полное фиаско.
Zarmanali chi te Muke vontc karogh a poxvarchapet darna. Элементарный шантаж.

Опозорились на весь мир а народу хоть бы хны! Hima zarmanali chi te Hayere irar inchu en xоsaktcutjan mech Gj** asum мек мек. Оказывается есть веские объективные причины!
Reply With Quote
Old 29.09.2004, 05:35   #13
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 42
Posts: 7,016
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default

Isk im karicoq es Ariakanneri asacneri imast' hetvyaln e

Mer karavarutyan xekavarutyan u azgayin zoxovi vra drsic mi uzex chnshum e gorcadrvelu shutov inch vor harcov, asenq inch vor shat eakan pastatxti tak storagrel en uzum tal

De Armen in en qsi en tvel, te teseq dzer vra nyuter kan. Hzor e KGB, hzor el kmna. Bolori vra gorc ka sarqac bolori. Ov xekavarman oxakum e na arden inch vor harcov kapvac u anmaqur e.

De uremn keccen dosye nomer 12 er'

Ba. es el Ariacineri masin im karciq'.
Reply With Quote
Old 29.09.2004, 05:48   #14
Banned
 
Joshua12's Avatar
 
Join Date: 11 2003
Location: GroundZero
Age: 45
Posts: 999
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default

Есть досье чтение и пополнение которых опасно для жизни даже для работников КГБ, ЦРУ, МИ6 и даже МОССАД.
Reply With Quote
Old 29.09.2004, 07:40   #15
VIP Роджер
 
darrel's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Yereven
Age: 54
Posts: 4,462
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 10 | 4
Default

Арийцы ислючительно авантюрная партия .... я сужу по их истерике по поводу соц карточек. "mutilovshikner"
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 02:57.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.