Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > Thematic forums > History and Politics
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 13.08.2008, 14:24   #1
Младенец
 
Join Date: 12 2007
Location: armenia
Posts: 1
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 0 | 0
Default Հայտարարություն

Հայ Հայտարարություն

Հ ԱրիականՄիաբանություննիրմտահոգություննէհայտնումվրաց-օսականռազմականհակամարտությանծավալմանառումով: Այդհակամարտություննարդենհանգեցրելէխաղաղբնակավայրերիավերումներիեւբնակչությանշրջանումմեծաթիվզոհերի:

Նախահարձակլինելով՝վրացականզինուժըչհայտարարվածպատերազմէսկսելՀարավայինՕսիայիդեմ: Արցախ-ԼՂՀ-ն, ՀարավայինՕսիանեւԱբխազիանվաղուցարդենանկախացածերկրներենՀայկականեւԿովկասյանլեռնաշխարհներում: Ուստի, Վրաստանիգործողություններըմենքգնահատումենքորպեսներխուժում (ագրեսիա) անկախպետությանտարածք:

Վրացականազգայնամոլականիշխանություններըփորձումենօս-ալաններիցվերստինբռնագրավելժամանակինՎրաստանինբռնակցվածոչվրացականտարածքները, ինչըմենքանթույլատրելիենքհամարումեւկոչենքանումՎրաստանիիշխանություններին՝դադարեցնելպատերազմականգործողություններնուհատուցելՀարավայինՕսիայինպատճառածվնասները:

Վրացականիշխանություններինկոչենքանումնաեւ՝զերծմնալՋավախքիեւվրաստանահայհամայնքիներկայացուցիչներինպատերազմականգործողություններումներգրավելուց: Հայաստանիիշխանություններիցպահանջումենքմիջամտություն՝որպեսզիջավախքահայերնուվրաստանահայերըչդառնանվրացականկողմիեւարեւմտյանուժերիռազմա-քաղաքականխաղերիզոհ:

ՆույնիսկՎրաստանիբնակիչներնենդժգոհում, որՍահակաշվիլինկործանումէՎրաստանըհանուննավթիեւՆԱՏՕ-ի□: Այսփաստիիսկություննապացուցվեցշատարագ, երբԱՄՆնախագահՋորջԲուշըհակամարտությունըորակեցորպեսռուս-վրացականեւբացառապեսմիայնՌուսաստանինկոչուղղեց՝հանելզորքերըհակամարտությանգոտուց: Միանշանակէ, որպատերազմըՎրաստաննէսանձազերծել, եւայդերկրինախագահըռազմականգործողություններըչէրսկսիառանցԱՄՆնախագահիեւՆԱՏՕ-իպատասխանատուներիհետհամաձայնեցման, ուստի՝սամերկռիվըչէ, եւպետքէօգնել, որմերազգակիցներըզերծմնանՆԱՏՕ-ականնպատակներինզոհաբերվելուտխուրհեռանկարից: Պետքչէսպասել, որլինենառաջինզոհերը, որպեսզիլինիուշացածարձագանքը:

Վրացականզլմ-ներնարդենփորձումենՀայաստանիններքաշելայսհակամարտությանմեջեւկեղծտեղեկատվությունենտարածելթե՝ՀայկականռմբակոծիչներնուկործանիչներնենռմբահարելՎրաստանիզինուժինՑխինվալիում□: ՉնայածՀՀԱԳՆ-նհերքելէլուրը, սակայննորսադրանքներըչենբացառվում:

ՀայԱրիականՄիաբանությունըողջունումէհարավօսականժողովրդիինքնապաշտպանականպայքարը, ողջունումէԱբխազիայիկառավարությանռազմականաջակցությունըՀարավայինՕսիային, նաեւ՝Ցխինվալի 1000 զինվորներիուղարկմանփաստըեւԿոդորիկիրճումերկրորդճակատբացելուհանգամանքը:

ՀայԱրիականՄիաբանությունըՋավախքիհայությանըկոչէանում՝չեզոքությունպահպանելայսհակամարտությունումեւանհարկիչներքաշվելարդենլարվածռուս-վրացականհակասություններիմեջ, որիառաջինքայլերըՋավախքիհայրենասիրականուժերիհանդեպվերջերսիրականացվածվրացականկողմիեւնրանցհայխամաճիկներիհամատեղդավադրություննէր:

Միջազգայինհանրությունկոչվածնայսօրընդամենըմութուժերիհամաշխարհայինդավադիրդաշինքէ, որըպատրաստէհանունիրշահերիկարծանելիրենանհնազանդազգերուերկրներ: ՎստահենքՀյուսիսայինՕսիայի՝ՌԴկազմիցդուրսգալուդեպքում, այդհանրությունըկպաշտպաներօսերիշահերը: ՈւստինրանցկարծիքըայժմկարեւորչէեւպետքէհամակարգվածդիմագրավելՀայկականլեռնաշխարհնուԿովկասըիսրայելա-թուրքա-ամերիկյանզավթարարությունիցազատելունպատակով:

ՀայԱրիականՄիաբանությունըՀայաստանիեւԻրանիիշխանություններինկոչէանում՝ավելիեռանդովներգրավվելայսհակամարտությանկարգավորմանգործին, որպեսզիո՛չարեւմտյանեւո՛չէլռուսաստանյանռազմա-քաղաքականշահերըպատերազմիմեջչներքաշենամբողջտարածաշրջանը:

Իսրայելա-թուքա-ամերիկյանռազմականդաշինքըփորձումէՄերձավորԱրեւելքինավթա-գազայինդրամա-տնտեսականշահարկումներըփոխանցելնաեւՀայկականլեռնաշխարհուԿովկաս: Ուստիչիբացառվում, որԱդրբեջանիննույնպեսկդրդենռազմականգործողությունների:

ՀայԱրիականՄիաբանությունըկոչէուղղումնաեւհամայնհայությանը՝զգոնլինելեւանհրաժեշտությանդեպքումսատարելՀայաստանինուԱրցախ-ԼՂՀ-ին՝հնարավորհարվածներընախապեսկանխելուհամար:

ՀայԱրիականՄիաբանության
ԳերագույնԽորհուրդ
11.08.2008թ.
Reply With Quote
Old 13.08.2008, 15:07   #2
Misanthrope
 
AvDav's Avatar
 
Join Date: 07 2004
Location: The Universe
Age: 39
Posts: 3,577
Downloads: 22
Uploads: 0
Reputation: 228 | 4
Default

hetaqrirabahmiesvonckardanq
Reply With Quote
Old 13.08.2008, 15:29   #3
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 41
Posts: 7,016
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default

ara bayc vorduc el esqan rusakan loyalistner el chasac. ay qez zarmanq
Reply With Quote
Old 13.08.2008, 17:40   #4
холостяк и точка.
 
Medved Kosolapiy's Avatar
 
Join Date: 03 2002
Location: Live?
Age: 37
Posts: 6,942
Downloads: 2
Uploads: 0
Reputation: 515 | 6
Default

Quote:
Originally Posted by AvDav View Post
hetaqrirabahmiesvonckardanq
lrivhamadzaynemchemkarumbanhaskanainchagrac
Reply With Quote
Old 13.08.2008, 17:59   #5
В чём сила брат ?
 
unknown's Avatar
 
Join Date: 06 2003
Location: Ignotum per ignotius
Posts: 1,207
Downloads: 5
Uploads: 0
Reputation: 491 | 4
Default

индзхетакркираоваеттемангрел@сенцтапордзевов
Reply With Quote
Old 13.08.2008, 18:10   #6
Грустно...
 
Agregat's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Там, где всегда идут дожди
Age: 38
Posts: 21,717
Downloads: 2
Uploads: 0
Reputation: 250 | 8
Default

хернякакая-то
Reply With Quote
Old 14.08.2008, 04:57   #7
the mochinger
 
Hans Andersen's Avatar
 
Join Date: 02 2002
Location: Paranoid Android, @10:50
Age: 41
Posts: 1,894
Downloads: 2
Uploads: 0
Reputation: 204 | 4
Default

lolroflcoptrhaj-hajtararutjun
Reply With Quote
Old 14.08.2008, 09:56   #8
ложки нет
 
{arsen}'s Avatar
 
Join Date: 02 2007
Location: .
Posts: 7,305
Downloads: 11
Uploads: 2
Reputation: 1258 | 6
Default

выглядит готично, а о чем речь?
Reply With Quote
Old 14.08.2008, 13:34   #9
Грустно...
 
Agregat's Avatar
 
Join Date: 08 2002
Location: Там, где всегда идут дожди
Age: 38
Posts: 21,717
Downloads: 2
Uploads: 0
Reputation: 250 | 8
Default

Ниасилил, не могу сказать.
Reply With Quote
Old 14.08.2008, 14:03   #10
Академик
 
Join Date: 01 2002
Location: Shambala
Age: 41
Posts: 7,016
Downloads: 11
Uploads: 0
Reputation: 267 | 5
Default

aper inchi masin pti hayer xosan?

rusnerin pashtpanen, vraciqin qfrte. parz chi. esqan el miorinak u taxtkali azg lini
Reply With Quote
Old 14.08.2008, 22:39   #11
Скромный ученый
 
Professor's Avatar
 
Join Date: 06 2006
Location: В мягком удобном кресле...
Age: 48
Posts: 7,375
Downloads: 20
Uploads: 3
Reputation: 1086 | 6
Default

Quote:
Originally Posted by {arsen} View Post
о чем речь?
Что-то типа "властигрузиисуксь". А тебе оно надо?
Reply With Quote
Old 15.08.2008, 07:30   #12
ложки нет
 
{arsen}'s Avatar
 
Join Date: 02 2007
Location: .
Posts: 7,305
Downloads: 11
Uploads: 2
Reputation: 1258 | 6
Default

Quote:
Originally Posted by Professor View Post
Что-то типа "властигрузиисуксь". А тебе оно надо?
ну на здоровье, значит нравится раз сакс)) у них же вроде как демократия, а значит хотят сакс - делают сакс, к чему переживать)
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 18:47.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.