Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (https://forum.armkb.com/)
-   General (https://forum.armkb.com/general/)
-   -   кажись что то не так... что именно? (https://forum.armkb.com/general/22555-kazhis-chto-ne-tak-chto-imenno.html)

aeneas 01.04.2006 13:47

кажись что то не так... что именно?
 
1 Attachment(s)
см. картинку

Arth-Gwyr 01.04.2006 13:50

Re: кажись что то не так... что именно?
 
п р е в е д
в л и в а й с я

aeneas 01.04.2006 13:57

Re: кажись что то не так... что именно?
 
Quote:

Originally Posted by Arth-Gwyr
п р е в е д
в л и в а й с я

а ч т о , д о л ж е н s p a c e и с п о л ь з о в а т ь ? :)

и в с е ж е , н е п о н я л ч т о и м е н н о с л у ч и л о с ь ...

м е д в е д

aeneas 01.04.2006 14:00

Re: кажись что то не так... что именно?
 
Quote:

Originally Posted by aeneas
а ч т о , д о л ж е н s p a c e и с п о л ь з о в а т ь ? :)

и в с е ж е , н е п о н я л ч т о и м е н н о с л у ч и л о с ь ...

м е д в е д


о к , т о к а ч т о п о Я л ... :D

с п а с и б о в с е м , о с о б е н н о Л и н д е

Davka 01.04.2006 14:21

Re: кажись что то не так... что именно?
 
a m i n e t o j e o b y a s n i t e

Мистер Тю 01.04.2006 14:23

Re: кажись что то не так... что именно?
 
I mne, i mne, i mne :bow:

Daisy 01.04.2006 14:28

Re: кажись что то не так... что именно?
 
Ацид жжет?:tutuz:

Arth-Gwyr 01.04.2006 14:29

Re: кажись что то не так... что именно?
 
в _ п о т о л к е _ о т к р ы л и с ь _ л ю к и
и _ и з _ н и х _ т е ч е т _ в о д а
в ы _ н е _ б о й т е с ь _ э т о _ г л ю к и
т а к _ б ы в а е т _ и н о г д а

Arth-Gwyr 01.04.2006 14:30

Re: кажись что то не так... что именно?
 
з а т я н у в ш и й с я _ п е р в о а п р е л ь с к и й _ р о з ы г р ы ш

Davka 01.04.2006 14:33

Re: кажись что то не так... что именно?
 
p a t s k u d l i v y e g l u k i
y a x o c h u s d e l a t ' z a y a v l e n i e

y a n e k r y s a !
b u d u t o n u t ' v m e s t e s k o r a b l y o m !
o t d a t ' s h v a r t o v y e !

Daisy 01.04.2006 14:34

Re: кажись что то не так... что именно?
 
и з с т е н ы в ы л а з я т р у к и
н е п у г а й т е с ь - э т о г л ю к и

Davka 01.04.2006 14:37

Re: кажись что то не так... что именно?
 
j e n s c h i n - i - d e t e i - v - s h l y u p k i
B o t s m a n - b e i t e - s k l y a n k i

Arth-Gwyr 01.04.2006 14:38

Re: кажись что то не так... что именно?
 
հայերեն խոսացեք, հայերեն
պո-առմյանսկի :D

Davka 01.04.2006 14:40

Re: кажись что то не так... что именно?
 
i n c h p e s - k a r e l i e ?

Arth-Gwyr 01.04.2006 14:40

Re: кажись что то не так... что именно?
 
օտստավիտ պանիկու
ֆսյո պոդ կոնտռոլեմ :D


All times are GMT. The time now is 09:27.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.