Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (https://forum.armkb.com/)
-   English Only (https://forum.armkb.com/english-only/)
-   -   Cheer up please. (https://forum.armkb.com/english-only/23099-cheer-up-please.html)

Silver 12.05.2006 01:02

Cheer up please.
 
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

Rejoice, and be glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

But woe unto you that are rich! for ye have received your consolation.

Woe unto you that are full now, for ye shall hunger.

Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep.

Woe unto you, when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets.

Silver 12.05.2006 01:22

Re: Cheer up please.
 
Երանի հոգով աղքատներին, որ նորանցն է երնքի թագավորությունը:

Երանի սգաւորներին, որ նորանք կ´մխիթարուին:

Երանի հեզերին, որ նորանք կ´ժառանգեն երկիրը:

Երանի նորանց, որ սոված եւ ծարավ են արդարութեան, որ նորանք կը կշտանան:

Երանի ողորմածներին, որ նորանք ողորմություն կ´գտնեն:

Երանի նորանց, որ սրտով մաքուր են, որ նորանք Աստուծուն կ´տեսնեն:

Երանի խաղաղություն անողներին, որ նորանք Աստուծոյ որդիք կը կոչուին:

Երանի նորանց` որ արդարութեան համար հալածուած են, որ նորանցն է երկնքի արքայութիւնը:

Երանի ձեզ, երբոր կ´նախատեն ձեզ եւ կ´հալածեն եւ ամեն չար բան սուտ տեղը կ´ասեն ձեր վերայ իմ պատճառովը:

Ուրախացեք եւ ցնծացէք, որ ձեր վարձքը շատ է երկնքումը. որովհետեւ այսպէս հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ կային:

Բայց վայ ձեզ` հարուստներիդ, որ ձեր մխիթարությունն ընդունեցիք:

Վայ ձեզ` որ կշտացել եք, որ պիտի սովիք.

Վայ ձեզ` որ հիմա ծիծաղում եք, որ սուգ պիտի անէք, եւ լաց պիտի լինիք:

Վայ ձեզ` երբոր ամեն մարդիկ ձեզանից բարի ասեն, որովհետեւ այդպէս էին անում սուտ մարգարէներին նորանց հայրերը:

Sevana 13.05.2006 16:08

Re: Cheer up please.
 
Amen , Right on silver

lightontheshore 15.05.2006 17:55

Re: Cheer up please.
 
Amen!


All times are GMT. The time now is 05:19.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.