Armenian Knowledge Base

Armenian Knowledge Base (https://forum.armkb.com/)
-   Science and Education (https://forum.armkb.com/science-education/)
-   -   Իրական Պատասխաններ ԵՊՀ Ֆիզիկա Առարկայի Ը (https://forum.armkb.com/science-education/29481-1339-1408-1377-1391-1377-1398-1354-1377-1407-1377-1405-1389-1377-1398-1398-1381-1408-1333-1354-1344-1366-1387-1382-1387-1391-1377-1329-1404-1377-1408-1391-1377-1397-1387-1336-a.html)

acid 03.07.2007 12:57

Իրական Պատասխաններ ԵՊՀ Ֆիզիկա Առարկայի Ը
 
hxxp://www.physdep.r.am/answers.htm

Shauri 03.07.2007 15:37

Last Modified Tue, 07 Sep 1999

Gitei vor hin a, bayc vor esqan...

kexhtsavor 04.07.2007 04:29

Skzbic mtatsum ei vo es shat hognats dimordneri turimatsutunnerna u erevi [email protected] chen qnel dra hamar el inch vor bane r xharnum en bayc es verchna

È
áõÛëÇ áõÕÕ³·ÇÍ ï³ñ³Íí»Éáí ¿ µ³ó³ïñíáõÙ ³ÛÝ, áñ å³ïÇ »ï»õáõÙ Ï³Ý·Ý³Í »ñ·ãÇ Ó³ÛÝÁ ÉëíáõÙ ¿, µ³Ûó ÇÝùÁ ãÇ »ñ»õáõÙ

гñÙáÝÇÏ »Ý ÏáãíáõÙ ³ÛÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ » ѳñÙáÝ Ýí³·»ÉÇë:

ÒdzáõÅ ÏáãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÓÇáõ áõÅÁ, áñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï Ù»ïñ ¿, ÇëÏ ù³ßÁ 75Ï· »õ áñÁ å³ÑíáõÙ ¿ ö³ñÇ½Ç Ùáï ·ïÝíáÕ ê»õñ ù³Õ³ùáõÙ:
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:


All times are GMT. The time now is 21:52.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.