Go Back   Armenian Knowledge Base > General Discussions > News

Reply
 
Thread Tools

Նկարչական օր, սեպտեմբերի 14-ին
Old 08.09.2008, 11:39   #1
Младенец
 
Sunkid's Avatar
 
Join Date: 09 2008
Location: Yerevan
Posts: 12
Rep Power: 0
Default Նկարչական օր, սեպտեմբերի 14-ին

Սիրելի հայեր !

2008 թ. հուլիսիվերջիցՀայաստանումվայրիբնությանևմշակութայինարժեքներիպահպանմանհիմնադրամը «Պահպանիրբնությունը» քարոզարշավիշրջանակներումհանրապետությանողջտարածքովիրականացնումէհսկայածավալբնապահպանականկրթականծրագիր:
Ծրագրիառաջինմիջոցառումըբնությանընվիրվածմեծնկարչականմրցույթնէ,որինկմասնակցենմոտ 3000 պատանիներհանրապետությանբոլորմարզերիցուԱրցախից:

«Նկարչականօր» միջոցառումըանցկացվելուէքաղաքապետարանիևՀՀկրթությանևգիտությաննախարարությանհետհամատեղ: ՀյուսիսայինպողոտայիողջերկայնքովկտեղադրվենսեղաններԵրևանիկրթօջախներից, որոնցվրաերեխաներըկնկարենբնապահպանականթեմայովնկարներ: Այսմիջոցառումըերեխաների` բնությաննկատմամբունեցածվերաբերմունքիյուրօրինակդրսևորումըկդառնա:Երեխաներիննկարելուստեղծագործելկներշնչենհմուտուարհեստավարժնկարիչները, որոնքկօգնենպատանիներինբնապահպանականնկարներիստեղծմանգործում, ուիրենքէլկնկարենփայտիցպատրաստվածարհեստականծառերիվրա: ԽորհրդանշականծառերըկահազանգենօրեցօրանապատացողուծառազուրկԵրևանինսպառնացողբնապահպանականխնդիրներիմասին:

«Նկարչականօր» միջոցառմանհիմնականնպատակներնեն` գրավելհասարակությանուշադրությունըբնապահպանականխնդիրներիվրա, ձևավորելէկոլոգիականգիտակցություն, ներգրավելերիտասարդներինբնապահպանականգործունեությանմեջ:Օրվավերջումերեխաներըօդբացկթողեն 3000 գազովլցվածփուչիկներ` մյուսփոքրիկներինհասցեագրվածուղերձներով` «Պահպանիրբնությունըևքոնկարովմիացի՛րմերշարժմանը»:Միջոցառմանըներկակլինենհայկականռոքխմբեր, որոնքկեզրափակենմեծմիջոցառումըհամերգով:Այսմիջոցառումընախատեսվածէողջհայությանհամարևորպեսզիայնլինիբացառիկ, մեզպետքէձերբոլորիներկայությունը:Եկեք,նկարեք, ուրախացեքևուրախացրեք:Սեպտեմբերի 14, Երևան,ՀյուսիսայինպողոտաՄիացիրմեզ!!!
Attached Thumbnails
facebook-photo.jpg  
  Reply With Quote

Տեղի փոփոխություն
Old 11.09.2008, 14:24   #2
Младенец
 
Sunkid's Avatar
 
Join Date: 09 2008
Location: Yerevan
Posts: 12
Rep Power: 0
Default Տեղի փոփոխություն

Սիրելի ֆորումի անդամներ

Տեղի է ունեցել միջոցառման վայրի փոփոխություն:
Հանդիպում ենք սեպտեմբերի 14-ին, Անգլիական այգու, Սունդուկյանի թատրոնի հարևանությամբ:
  Reply With Quote
Reply

Thread ToolsРеклама:
реклама

All times are GMT. The time now is 15:32.
Top

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.